høst 2020
FIN-2021 Fordypning i finsk grammatikk - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Obligatorisk i bachelorgraden i kvensk og finsk. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1022 eller tilsvarende.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag)


Innhold

Emnet presenterer hvordan man danner nye ord i finsk, både sammensetninger og avledninger. Man gjennomgår hvordan ord avledes i ulike ordklasser. Et annet tema i emnet er fordypning i finsk syntaks. Emnet har som mål å øke studentens forståelse av syntaktisk teori og gi innblikk i teori om orddanning.

Anbefalte forkunnskaper

FIN-1022 Finsk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

•    oversikt over orddannelse i finsk, både sammensetning og avledning

•    forståelse av hvordan man argumenterer i syntaktisk analyse i finsk

•    noen teoretiske tilnærminger i orddannelse og syntaks

Ferdigheter

Studenten kan:

•    analysere sammensetninger og avledninger i finsk

•    produsere sammensetninger og avledninger korrekt

•    analysere finske setninger syntaktisk og gi begrunnelse til analysen


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er på finsk, med norsk som hjelpespråk. Eksamen kan besvares på finsk eller norsk.

Undervisning

Ukentlig undervisningen på campus. Det vil være mulig å følge alle forelesninger via Skype-overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er forelesninger, muntlige og skriftlige øvelser og tekstanalyse. Emnet tilbys annet hvert høstsemester. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter til å tilby ordinær undervisning, vil arbeidsformen være individuell veiledning. Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    tre skriftlige oppgaver på minst 2 sider per oppgave

Det anbefales sterkt at studenten møter opp til all undervisning.  

Eksamen består av:

•    en ukes hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-2021