høst 2020
FIN-3110 Narrasjonsteori - 10 stp

Sist endret: 17.08.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i finsk og kvensk og kan tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til masterstudier i finsk og kvensk.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i finsk. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

I emnet vil du studere sentrale litteraturteorier og metoder med eksempler fra finsk og kvensk litteratur. Periodeinndelingen anvendes som bakgrunn. Skjønnlitterære tekster plasseres også i en allmenn kunstteoretisk og litterær kontekst. Hovedlinjer av fagets historie og utvikling studeres. Du vil spesialisere deg på en litteraturhistorisk periode, et tema eller en litterær sjanger og gjør deg kjent med både skjønnlitterære tekster og teori fra et valgt tema.

Anbefalte forkunnskaper

FIN-2110 Finsk litteratur - teori møter verket

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

•    de sentrale litteraturteoriene og fagets allmenne historie

•    sentral tolkningstradisjon i finsk litteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

•    skrive om skjønnlitteratur analytisk og med god faglig argumentasjon

•    lese og analysere skjønnlitteratur selvstendig med støtte i relevante teoretiske og litteraturhistoriske kilder

•    plassere litterære fenomen og enkeltverk i en større sosialhistorisk kontekst


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Finsk og norsk/svensk

Eksamensspråk: Finsk, svensk, norsk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 14 timer forelesninger, seminar- og gruppearbeid samt individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:   •    én skriftlig oppgave på ca. 8-10 sider

Arbeidskravet vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Eksamen består av: •    en ukes hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider   Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-3110