høst 2020
FLY-2300 RPAS-operasjoner og flyteori I - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne  

Innhold

Emnet omfatter relevant flyteori og regler som gjelder for flyging med ubemannede farkoster under visuelle forhold (VLOS) og utvidede visuelle forhold (EVLOS). Dette inkluderer blant annet lover og bestemmelser, operasjonelle prosedyrer, meteorologi, teoretisk navigasjon, risikovurdering og fly-, batteri- og motorlære. Emnet gir en innføring til flyging av fixed-wing-RPA.

Dette emnet vil sammen med FLY-2301 gi kompetanse til å operere under visuelle (VLOS) eller utvidede visuelle forhold (EVLOS).


Anbefalte forkunnskaper

FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har inngående kunnskap om lover og regler som gjelder for flyging med ubemannede luftfartøy under VLOS- og EVLOS-forhold.
 • Kandidaten har en inngående kunnskap om regelverket som angår fotografering, filming og opptak av data fra luftbårne sensorsystemer.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om risikoanalyser for VLOS- og EVLOS-operasjoner.
 • Kandidaten har en inngående kunnskap om hvordan et ubemannet luftfartøy fungerer.
 • Kandidaten har en grunnleggende teoretisk kunnskap om navigasjon.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av VLOS- og EVLOS-operasjoner, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til VLOS- og EVLOS-operasjoner.
 • Kandidaten har den grunnleggende kompetansen for å kunne manøvrere manøvrere fixed-wing-RPA i luftrommet på en sikker måte.
 • Kandidaten behersker relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal forstå hvilke sikkerhetsrisikoer som er involvert i VLOS- og EVLOS-operasjoner og kunne ta høyde for disse.

Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesning og 24 timer praktiske øvinger i flyging med fixed-wing-RPA.

Eksamen

Muntlig eksamen som teller 100 %.

Det gis en bokstavkarakter på en skala fra A til E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 

Følgende arbeidskrav må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • 3 individuelle innleveringer
 • 1 gruppeinnlevering
 • gjennomført sikkerhetsopplæring dronelab


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2300
 • Undersider