Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er spesialtilpasset bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap for å gi nødvendig minimum kunnskap for å gå videre med biokjemi, mikrobiologi og fiskerikjemi.

Oppgavene i laboratoriekurset er valgt ut fra å gi innføring i sentrale teknikker på laboratoriet. 

Følgende tema blir gjennomgått:

 • Atomenes oppbygning og periodesystemet
 • Kjemiske bindinger
 • Reaksjonslikninger og støkiometri
 • Redoksreaksjoner og elektrokjemi
 • Aggregattilstander og den ideelle gassloven
 • Preparering av løsninger og løselighet
 • Kjemisk likevekt
 • Syrer, baser og bufferløsninger

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner.  Dette innebærer at studenten kan:

 • Forklare grunnleggende begreper innen kjemi
 • Beskrive bindingsforhold i molekyler og krefter som virker mellom molekyler
 • Anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger
 • Beskrive egenskaper til syrer, baser og buffersystemer
 • Forklare sentrale begrep innenfor elektrokjemi
 • Forståelse for kjemiske teknikker som danner grunnlag for videre fordypning i fiskerikjemirelaterte fag
 • Evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter Studenten skal kunne:

 • Utføre beregninger ved hjelp av ligninger
 • Utføre enkle oppgaver på kjemi-laboratorium, hovedsakelig i tilknytning til kvantitativ analyse og kjemiske prinsipper
 • Bearbeide, vurdere og rapportere oppnådde eksperimentelle resultater og presentere disse i journal

Generell kompetanse Studenten skal ha:

 • Basiskompetanse som er nødvendig grunnlag for videre fordypning i biokjemi/mikrobiologi og andre fiskerikjemirelaterte fag.
 • Kompetanse om sikkerhet ved laboratoriearbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, lab og seminarer.

Eksamen

Skoleeksamen og innlevering. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått.

 • En 3-timers skoleeksamen (70 %)
 • Én innlevering (fyldig laboratorierapport 30 %)

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

 • Kalkulator
 • "Huskelapp": Et A4 ark med skrift på begge sider

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • Godkjent laboratoriekurs (inkludert sikkerhetsforelesning)

Kontinuasjonseksamen: 

Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Ved stryk på en av deleksamenene (skoleeksamen eller fyldig laboratorierapport) må studenten ta den delen av eksamen han/hun har strøket i på nytt. Ved stryk på labrapporten må det leveres en forbedret versjon.

Eksamensdato

Skriftlig 08.12.2020
Rapport utlevering 11.11.2020 innlevering 18.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag 5 stp


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no