høst 2020
FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Hva lærer du

Etter endt semester skal kandidatene ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap Kandidaten

 • har bred kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer bærekraft i sjømatnæringen
 • har bred kunnskap om ulike produksjonsmetoder, strategi og innovasjonsprosesser i verdikjedene
 • har bred kunnskap om faktorer som påvirker produktenes kvalitet og konkurransedyktighet.
 • har bred kunnskap om hvordan virksomheter i sjømatnæringen påvirkes av økonomi, regelverk og markedsforhold
 • har bred kunnskap om hvordan ulike ledd i sjømatnæringen bidrar til den samlede verdiskapingen

Ferdighet Kandidaten 

 • kan anvende relevante teorier og metoder til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i sjømatnæringen
 • kan analysere bærekraft i sjømatsektoren
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og anvende fagkunnskap om sjømat og presentere dette skriftlig og muntlig

Generell kompetanse Kandidaten  

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til sjømatnæringen
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har tilegnet seg jobb- og karriereferdigheter
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til betydningen av forskning og innovasjon for næringsutvikling innen fiskeri- og havbruksnæringen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Eksamen

Hjemmeeksamen (individuell). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.  

To arbeidskrav må være bestått for å få gå opp til eksamen:  

1.       Arbeidskrav knyttet til praksis:  

 • Skriftlig søknad om praksisplass med motivasjonsbrev og CV. 
 • Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid). Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær utover 20 prosent. 
 • Muntlig presentasjon for bedriften om praksisperioden.  

2.       Obligatoriske øvelser gjennom semesteret: 

5 av 6 øvelser må være godkjent for at arbeidskravet skal bli godkjent. Øvelser kan være seminarer eller oppgaver av ulik karakter. Detaljer om øvelsene blir gjort kjent for studentene ved semesterstart. 

Kontinuasjonseksamen 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FSK-2040
 • Undersider