høst 2020
FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse - 25 stp

Sist endret: 02.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg det kroppslige grunnlaget for bevegelse og funksjon. Sentrale tema er funksjonell anatomi, bevegelseslære og biomekanikk. Undervisningen vektlegger både teori og oppøving av kroppslige, praktiske ferdigheter, og tar for seg en bredde av undersøkelsesmetoder og -teknikker. Emnet tar også for seg motorisk utvikling, læring og kontroll i et livsløpsperspektiv med undervisning om både barn, unge, voksne og eldre. Til sammen lærer studentene å planlegge og gjennomføre en grunnleggende, systematisk funksjonsundersøkelse med utgangspunkt i kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og fungerer. Kompetansen som studentene opparbeider seg i dette emnet, danner et viktig grunnlag for å lære å gjennomføre strukturerte fysioterapeutiske undersøkelser senere i studiet.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om bevegelsessystemets struktur, funksjon og utvikling, herunder relevant biomekanikk
 • Kjenner til innhold og struktur i en funksjonsundersøkelse
 • Har kunnskap om utvikling, læring og kontroll av bevegelser gjennom livsløpet

 

Ferdigheter

 • Kan utføre funksjonsundersøkelse av bevegelsessystemets strukturer, herunder ledd, muskulatur, knokler og det perifere nervesystemet
 • Kan gjøre grunnleggende analyser av kroppsholdning, bevegelser og funksjon, og har begynnende ferdigheter i å beskrive dette muntlig og skriftlig med presis fagterminologi
 • Har begynnende evne til å vurdere og se sammenhenger mellom undersøkelsesfunn
 • Kan gi tilpasset instruksjon og veiledning til både grupper og enkeltindivider
 • Kan utføre livreddende førstehjelp
 • Kan bruke egen kropp og hender med presisjon, varhet og respekt i undersøkelse
 • Kan innta hensiktsmessige arbeidsstillinger for å ivareta egen kropp

 

Generell kompetanse

 • Kan utføre en grunnleggende funksjonsundersøkelse på medstudent
 • Har begynnende innsikt i samspillet mellom menneskets helse, funksjon og deltakelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Klinisk ferdighetstrening, gruppearbeid, egenstudier, praksisstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, skriftlige arbeider, seminar, laboratorieaktiviteter.

Emnet inneholder 1 uke praksisstudier i 1. semester (høst) og 3 uker praksisstudier i 2. semester (vår). Praksisstudiene i 1. semester gjennomføres som enkeltdager (punktpraksis), mens de 3 ukene på 2. semester gjennomføres sammenhengende.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være bestått for å fremstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse i praksisstudiene er obligatorisk. Fravær på inntil 20 prosent kan godkjennes dersom forventet læringsutbytte er oppnådd. Fravær beregnes samlet ut fra de 4 praksisukene i studieåret
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i klinisk ferdighetstrening i hvert semester
 • 4 godkjente basisgruppeseminar
 • Individuelt arbeidskrav i klinisk ferdighetstrening
 • Arbeidskrav i massasje
 • Skriftlig arbeidskrav i tilknytning til praksisperiode på 2. semester

Eksamen

Eksamensform: individuell praktisk-muntlig eksamen. Vurderingsuttrykk: bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 25
 • Emnekode: FYT-1120
 • Undersider