høst 2020
FYT-1130 Samfunn og folkehelse - 10 stp

Sist endret: 02.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg ulike måter å forstå nøkkelbegreper som kropp, helse og sykdom på, og setter dem i sammenheng med kultur og samfunn. Emnet gir studentene en introduksjon til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, og de får en begynnende forståelse for folkehelsearbeid og fysioterapeuters rolle i dette. Som en praktisk tilnærming til dette lærer de å planlegge og instruere bevegelsesaktiviteter for grupper.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kjenner til samfunnsvitenskapelige perspektiver på kropp, helse og sykdom, herunder sosiologiske og sosialantropologiske perspektiver
 • Har kunnskap om hvilken betydning kulturelle og sosiale forhold har for folkehelse
 • Har kunnskap om kulturelt betingede oppfatninger av helse
 • Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • Kan redegjøre for forskjellen på kurativt arbeid og helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Kan redegjøre for begrepene helsefremming, sykdomsforebygging og folkehelsearbeid

Ferdigheter

 • Kan beskrive fysioterapifagets historie og utvikling, og profesjonens samfunnsoppdrag
 • Kan reflektere over hvordan bevegelse, aktivitet og deltakelse kan virke helsefremmende og sykdomsforebyggende
 • Kan tilpasse instruksjon og veiledning til ulike brukere

Generell kompetanse

 • Kjenner til hvordan sosiale, miljømessige og kulturelle forhold påvirker menneskets helse, funksjon og deltakelse
 • Har innsikt i at kroppen er uttrykksfull, kommunikativ og preget av livserfaringer
 • Kan planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer god folkehelse i form av bevegelsesgrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, bevegelsesaktivitet, gruppearbeid, seminar, egenstudier.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være bestått for å fremstille seg til eksamen: 1.Instruksjon av bevegelsesgrupper 2.Skriftlig, individuelt arbeidskrav

Eksamen

Eksamensform: skriftlig, individuell hjemmeeksamen. Varighet: 3 uker. Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYT-1130
 • Undersider