Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, ernæring, farmasi, fysioterapi, paramedisin, profesjonsstudiet i psykologi, radiografi, sykepleie, tannpleie og vernepleie. Studenter på emnet MED-1501 (førsteårsemnet for medisin- og tannlegeutdanningen) gjennomfører arbeidskrav 1 og 2 i HEL-07xx men tar ikke avsluttende eksamen i emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.  

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

 • Kan beskrive hvordan det norske helse - og velferdssystemet er organisert og hvordan oppgavefordelingen er i grove trekk.
 • Kan beskrive hvordan inkludering, likestilling, ikke-diskriminering og retten til likeverdige tjenester er av betydning for alle grupper i samfunnet.
 • Kan gi eksempler på innovasjon, nytenkning og fleksibilitet i helse - og velferdssystemet.
 • Kan forklare betydningen tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helse - og velferdstjenester.
 • Kan gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.
 • Kan beskrive sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker og helse - og velferdssystemet.
 • Kan beskrive hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan diskutereegen relasjons - og kommunikasjonskompetanse og ulike roller som inngår i et tverrfaglig samarbeid.
 • Kan bidra med egen- og anerkjenne andres kunnskap og kompetanse i løsning av samarbeidsprosjekter i grupper.
 • Kan anvende etiske teorier og begreper opp mot konkrete problemstillinger.
 • Kan gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.
 • Kan oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere over hvilke former for felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helse - og velferdssystemet.
 • Kan reflektere over hvordan egne verdier og måte å kommunisere på kan påvirke møte med andre.
 • Kan formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Gruppearbeid, tverrprofesjonelt hvis mulig.
 • Forelesninger
 • Egenstudier
 • Seminar

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Arbeidskrav:

 • Gruppearbeid med framlegg på seminar
 • Skriftlig innlevering om akademisk tekstforståelse og skriving

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått.

 

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.

Begge arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til karakter ikke bestått, gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. §§ 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår 10 stp
FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0710 Examen facultatum Idrett 4 stp
HEL-0720 Felleskurs helsefak - for desentralisert sykepleierutdanning 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Hammerfest 10 stp
HELSEINTRO Felles introduksjonskurs for helseutdanningene 5 stp
HEL-0750 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag 10 stp
HEL-0760 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Narvik Sykepleie 10 stp