Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

HEL-0750 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - 10 stp

Sist endret: 26.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i vernepleie og sykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.  

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

 • Kan beskrive hvordan det norske helse - og velferdssystemet er organisert og hvordan oppgavefordelingen er i grove trekk.
 • Kan beskrive hvordan inkludering, likestilling, ikke-diskriminering og retten til likeverdige tjenester er av betydning for alle grupper i samfunnet.
 • Kan gi eksempler på innovasjon, nytenkning og fleksibilitet i helse - og velferdssystemet.
 • Kan forklare betydningen tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helse - og velferdstjenester.
 • Kan gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.
 • Kan beskrive sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker og helse - og velferdssystemet.
 • Kan beskrive hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan diskutereegen relasjons - og kommunikasjonskompetanse og ulike roller som inngår i et tverrfaglig samarbeid.
 • Kan bidra med egen- og anerkjenne andres kunnskap og kompetanse i løsning av samarbeidsprosjekter i grupper.
 • Kan anvende etiske teorier og begreper opp mot konkrete problemstillinger.
 • Kan gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.
 • Kan oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere over hvilke former for felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helse - og velferdssystemet.
 • Kan reflektere over hvordan egne verdier og måte å kommunisere på kan påvirke møte med andre.
 • Kan formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Gruppearbeid, tverrprofesjonelt hvis mulig.
 • Forelesninger
 • Egenstudier
 • Seminar

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått. Eksamensoppgaven vil være tilgjengelig for studenter ved vurderingsmelding til emnet. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav:

 • Gruppediskusjon og fremlegg på seminar knyttet til temaene kommunikasjon og etikk basert på praksisbesøk og samtale med pasient, eller videoer som ligger i Fronter.
 • Skriftlig innlevering akademisk tekstforståelse og akademisk skriving

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 26.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan