høst 2020
HEL-3037 Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i psykisk helsearbeid.

Forkunnskapskrav: Skal ha bestått emnene HEL- 3163, HEL- 3160, HEL-3164, HEL-3165.


Innhold

Praksis i psykisk helsearbeid utøves i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Praksis omfatter forebygging, behandling og rehabilitering til personer med psykiske lidelser, med rusproblematikk og somatiske følgetilstander.

Sentralt i psykisk helsearbeid er samarbeid med pasient/bruker pårørende, nettverk og fagpersonell på ulike nivå i helsetjenesten. Herunder inngår kunnskap om og utøvelse av psykisk helsearbeid i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer for behandling og lovverk om pasient/bruker og pårørendes rettigheter.

Emnet utdyper:

 • kritisk refleksjon over kunnskap og ansvar i utøvelse av eget fag i psykisk helsearbeid.
 • samarbeid med pasient/bruker pårørende, nettverk og andre fag-grupper.
 • kritisk refleksjon over egen faglig kompetanse og egnethet i psykisk helsearbeid.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har inngående kunnskaper om behandling, tilnærminger og metoder anvendt i psykisk helsearbeid.
 • kan med utgangspunkt i fagområdets historie og egenart analysere faglige problemstillinger og etiske dilemmaer i klinisk arbeid/praksis.
 • har inngående kunnskaper om egen rolle, ansvars- og funksjonsområde i samhandling med pasient/bruker, pårørende, nettverk og samarbeidspartnere.
 • har inngående kunnskap om gjeldende nasjonale retningslinjer og anbefalinger for behandling og lovverk om pasient/bruker og pårørendes rettigheter.

Ferdigheter:

 • kan utøve, systematisere, analysere og formidle erfaringsbasert og evidensbasert kunnskap.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og utvikle faglig skjønn i utøvelse av forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid

Generell kompetanse:

 • Kan analysere relevante forskningsmessige og etiske problemstillinger.
 • Har utviklet faglig og personlig kompetanse i møte med personer med psykiske helseproblemer og deres pårørende og nettverk.
 • Kan kommunisere faglige kunnskaper og ferdigheter på en reflekterende og kritisk måte og bidra til fagutvikling i psykisk helsearbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet praksis, inkludert individuell og gruppeveiledning.

8 ukers praksis à 30 timer pr. uke.

Praksisemnet gjennomføres i 3. semester av studiet og gjennomføres i helse- omsorgstjenesten i kommune, spesialisthelsetjenesten eller etter avtale med UIT.

Praksisveileder skal fortrinnsvis tilhøre samme faggruppe som studenten og bør ha master/videreutdanning i psykisk helsearbeid

Studenten skal utforme en personlig målsetting for praksis. Denne skal godkjennes av faglærer og praksisveileder. Faglærer og praksisveileder har et felles ansvar for veiledning av studenten i praksis, gjennomføre midt- og sluttevaluering av studentens oppnådde læringsutbytte og vurdere arbeidskravet til godkjent/ ikke godkjent.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan få vurdering i emnet:

1. Skriftlig oppgave og presentasjon.

Arbeidskravet (se egne retningslinjer) skal presenteres på praksisstedet og godkjennes av praksisveileder og faglærer.

2. Minimum 80 % oppmøte i praksis.

Eksamen:

Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen i praksisemner. «Ikke bestått» i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3037