høst 2020
HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett ved masterprogrammene i fysioterapi, helsesykepleie, psykisk helsearbeid, aldring og geriatrisk helsearbeid og helsefaglig utviklingsarbeid.

Emnet kan kun tas som enkeltemne dersom man har fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (det vil si emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III).


Opptakskrav

Søker må ha fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III) for å kunne ta emnet som enkeltemne.

Søker må ha fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie og ha minimum to års klinisk praksis som autorisert sykepleier for å kunne søke på emnet. Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

HEL-3120 Metodologi, metoder, forskningsetikk 10 stp

Innhold

Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder på et avansert nivå, samt ulike forskningsmetoders anvendelsesområder innenfor helsefagene.

Emnet gir innføring i forskningsetikk som grunnlag for refleksjon over generelle forskningsetiske problemstillinger.

Emnet utdyper sammenhengen mellom vitenskapsteoretiske posisjoner, forskningsspørsmål og forskningsmetoder.

Emnet fokuserer på forskningsmetodologi, design, dataproduksjon og analyser.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • Har avansert kunnskap om forskningsmetodologi
 • Har inngående kunnskaper om kvalitative og kvantitative metoder, herunder forskningsdesign, dataproduksjon og analysemetoder

Ferdigheter:

 • Kan selvstendig utvikle problemstillinger med utgangspunkt i praksis og teori
 • Kan selvstendig bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
 • Kan forholde seg kritisk til sammenhengen mellom kunnskapsformer og valg av metode
 • Kan forklare og drøfte relevante begreper innenfor kvalitative og kvantitative metode

Generell kompetanse:

 • Kan formidle kunnskaper om metodologiske forhold og forskningsmetoder
 • Kan kommunisere betydningen av forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling i eget fagfelt


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet består av to ukers forberedende selvstudier og en to-ukers samling. 

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.   


Eksamen

Arbeidskrav: Gjennomføre og presentere gruppearbeid om kvalitativ og kvantitativ metode. Det er utarbeidet retningslinjer for arbeidskravet.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at han/hun har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærere i etterkant av fravær. Fravær ut over 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen. Det blir utlevert oppgavetekst ut fra retningslinjer for emnet.

Vurderingsuttrykk A - F.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3121