Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp

Sist endret: 14.08.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett ved masterprogrammene i fysioterapi, helsesykepleie, psykisk helsearbeid, aldring og geriatrisk helsearbeid og helsefaglig utviklingsarbeid.

Emnet kan kun tas som enkeltemne dersom man har fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (det vil si emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III).

Opptakskrav

Søker må ha fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III) for å kunne ta emnet som enkeltemne.

Søker må ha fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie og ha minimum to års klinisk praksis som autorisert sykepleier for å kunne søke på emnet. Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder på et avansert nivå, samt ulike forskningsmetoders anvendelsesområder innenfor helsefagene.

Emnet gir innføring i forskningsetikk som grunnlag for refleksjon over generelle forskningsetiske problemstillinger.

Emnet utdyper sammenhengen mellom vitenskapsteoretiske posisjoner, forskningsspørsmål og forskningsmetoder.

Emnet fokuserer på forskningsmetodologi, design, dataproduksjon og analyser.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

  • Har avansert kunnskap om forskningsmetodologi
  • Har inngående kunnskaper om kvalitative og kvantitative metoder, herunder forskningsdesign, dataproduksjon og analysemetoder

Ferdigheter:

  • Kan selvstendig utvikle problemstillinger med utgangspunkt i praksis og teori
  • Kan selvstendig bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • Kan forholde seg kritisk til sammenhengen mellom kunnskapsformer og valg av metode
  • Kan forklare og drøfte relevante begreper innenfor kvalitative og kvantitative metode

Generell kompetanse:

  • Kan formidle kunnskaper om metodologiske forhold og forskningsmetoder
  • Kan kommunisere betydningen av forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling i eget fagfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet består av to ukers forberedende selvstudier og en to-ukers samling. 

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.   

Eksamen

Arbeidskrav: Gjennomføre og presentere gruppearbeid om kvalitativ og kvantitativ metode. Det er utarbeidet retningslinjer for arbeidskravet.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at han/hun har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærere i etterkant av fravær. Fravær ut over 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen. Det blir utlevert oppgavetekst ut fra retningslinjer for emnet.

Vurderingsuttrykk A - F.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 16.09.2020 innlevering 30.09.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

HEL-3120 Metodologi, metoder, forskningsetikk 10 stp