høst 2020
HEL-3159 Fagutøvelse i helsesykepleie - 20 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved master i helsesykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisstudiet i helsesykepleie gir erfaring med helsesykepleie i kommunehelsetjenesten. Studiet bygger på sykepleie, og bidrar til å videreutvikle og anvende sykepleie i helsefremmende og forebyggende arbeid. Praksisstudiet bygger på de forutgående emnene i studiet. Studiet vektlegger både bredde- og dybdekunnskap i fagets ulike arbeidsområder.

Det forutsetter stor grad av selvstendighet, initiativ og gjennomføringsevne i læringsprosessen. Evne til refleksjon over egen rolle og innsats vektlegges.

Tjenesteutøvelse i helsesykepleie krever, i tillegg til praktiske ferdigheter, evne til muntlig og skriftlig redegjørelse- og beskrivelse av praktiske læresituasjoner hvor kritisk vurdering vektlegges.

Studentenes holdninger, praktiske ferdigheter, evne til samhandling og kommunikasjon, selvstendighet og ansvarlighet er sentrale aspekter i dette emnet.

Hovedinnholdet i emnet er personlig og profesjonell erfaring med tjenestefeltets praksis. Både mangfold av situasjoner, gjøremål og nivå og dybde i læringen er vesentlig. Samtaler, veiledning, rådgiving, helseopplysning og undervisning i møter og konsultasjoner med barn og unge i alle aldre og deres foreldre/omsorgspersoner er en vesentlig side av emnet. Det forutsetter erfaring med helsestasjons - og skolehelsetjenesten ved ulike alderstrinn, og med de oppgaver tjenesten skal ha. Kartlegging og vurdering av behov og tiltaksnivå, oppfølging av tiltak og valg av innfallsvinkel inngår. Hjemmebesøk og oppsøkende arbeid skal ivaretas. Brukerperspektivet og samarbeid med brukerne vektlegges hvor blant annet vurdering av metoder i arbeidet inngår. Både fastsatte prosedyrer, nøyaktighet og skriftlig dokumentasjon fokuseres, samtidig som samarbeidsevne, faglig skjønn, tilpasninger og individualitet er sentralt.

I læreprosessen vil utføring av faglig arbeid ha progresjon fra enkle og oversiktlige gjøremål til det mer krevende og komplekse ut over i periodene. Gjennomføringsevne og målrettethet vektlegges.

Kunnskapsaspektene holdning, praktisk ferdighet, samhandling og kommunikasjon, refleksjon, selvstendighet og ansvar er vesentlig i dette emnet.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • har avansert kunnskap om metoder og tilnærminger i det helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn, unge og deres familier på individ-, gruppe og befolkningsnivå.
 • har avansert kunnskap om faktorer som har betydning for barn og unges helse og utvikling.
 • har inngående kunnskap om helsesykepleiers arbeids- og funksjonsområder knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • har avansert kunnskap om rammer og grunnlag for prioriteringer, handlingsvalg og metode.
 • har inngående kunnskap om helsesykepleietjenestens plassering i kommunal tjeneste.

 

Ferdigheter:

 • Kartlegger helsetilstand og behov for hjelp/støtte hos barn, unge og familier.
 • Planlegger og gjennomfører arbeid og oppgaver i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser.
 • Iverksetter tiltak for barn, unge og familier med behov for oppfølging.
 • Veileder og gir helseopplysning på individ, gruppe og befolkningsnivå ut fra aktuelle helsefremmende og forebyggende strategier og metoder.
 • Analyserer faglige problemstillinger knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og bidrar til faglige refleksjoner/fagutvikling.
 • Deltar i tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid og har forståelse for kjernekomponenter som ligger til grunn.
 • Dokumenterer i henhold til gjeldende lovverk.

 

Generell kompetanse:  

 • Prioriterer mellom arbeidsoppgaver og begrunner de valgene som tas.
 • Reflekterer over og analyserer etiske problemstillinger under utøvelse av faget.
 • Anvender kunnskapsbasert arbeid i praksis slik at fagkunnskap, brukerperspektivet og konteksten ligger til grunn for studentens fagutøvelse.
 • Vurderer og reflekterer kritisk over egen fagutøvelse i praksis.
 • Analyserer og vurderer kritisk samarbeidet med brukere, kollegaer/andre samarbeidspartnere i den hensikt å arbeide mot felles mål og koordinering av tiltak.
 • Analyserer og vurderer kritisk situasjoner fra praksis muntlig og skriftlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale. 

Undervisning

Studentene veiledes av erfaren helsesykepleier i samarbeid med studiets faglærere.

Eksamen

Arbeidskrav:

Vårsemester:

1. Et skriftlig arbeidskrav

2. Godkjent første praksisperiode

Første praksisperiode må være godkjent for å kunne begynne på andre praksisperiode.

Høstsemester:

3. Et skriftlig arbeidskrav

4. Minimum 80 % oppmøte i praksis.

Eksamen:

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen del 1 og 2.

Eksamensvurderinger består av to deler.

Del 1: Vurdering av praksis. Bestått /ikke bestått

Eksamen del 1 må være bestått for å kunne stille til del 2 av eksamen.

Del 2: Skriftlig hjemmeeksamen. Bestått / ikke bestått

Kontinuasjonseksamen:

Eksamen Del 1- Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen for vurdering av praksis. «Ikke bestått» i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Eksamen Del 2- Ved bestått resultat i eksamen del 1, gis det adgang til  kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: HEL-3159