høst 2020
IDR-0110 Examen Facultatum, idrett - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i vitenskapelig tenking og akademiske arbeidsmetoder. I tillegg skal emnet gi en grunnleggende innføring i faghistorie og fagforståelse innen friluftsliv og idrett.

Emnet består av 2 moduler som dekker både studieforberedende og profesjonsrettede områder:

Modul 1: Allmennvitenskapelig del og vitenskapsfilosofisk del Modul 2: Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i et samfunnsperspektiv

Den studieforberedende delen (modul 1) skal gi en innføring i vitenskapelige tenkemåter, stimulere til aktiv læring og kritisk tenkning. Modul 1 gir studenten kjennskap til ulike vitenskapelige metoders muligheter og begrensninger. Her inngår også refleksjon over etiske utfordringer knyttet til idrettsvitenskapelig forskning. Modul 1 gir en grunnleggende forståelse av vitenskapens språk, ulike vitenskapelige metoder, vitenskapelige forklaringer, vitenskapelig begrunnelser og ulike epistemologiske posisjoner.

Den profesjonsforberedende delen (modul 2) gir studenten grunnleggende kunnskaper om og perspektiver på ulike former for kroppskultur som idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i det moderne samfunn. Modul 2 skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrettens og friluftslivets rolle og funksjon i samfunnet, og om idrett og friluftsliv som kulturfenomen. Temaet belyses med utgangspunkt i historie, sosiologi og filosofi.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kunnskap om vitenskapelige tenkemåter
 • Kunnskap om grunnleggende begreper innenfor moderne forskning, sentrale metoder og vitenskapelige forklaringer og begrunnelser
 • Kunnskap om fritidsbruk og deltakelse i fritidsaktiviteter i det norske samfunn
 • Kunnskap om idrettens og friluftslivets historiske framvekst og organisatoriske oppbygging
 • Kunnskap om verdigrunnlaget i idrett og friluftsliv

 

Ferdigheter

 • Kunne utforme en selvstendig akademisk tekst
 • Kunne bruke kilder og referanseteknikker i en akademisk tekst
 • Kunne analysere og reflektere over forskningsdata og vitenskapelige tekster
 • Kunne diskutere og argumentere for deltakelse i idrett og friluftsliv
 • Kunne bruke kunnskap om idrettens og friluftslivets historiske framvekst og organisatoriske oppbygging i egne arbeider

 

Generell kompetanse

 • Evne til å anvende fagkunnskap i deltakelse i faglige diskusjoner og utviklingsarbeid
 • Bevissthet omkring hva som er forskningsbasert kunnskap
 • Bevissthet om det tradisjonelle og det moderne idretts- og friluftslivets betydning for utvikling av væremåte, livsstil og helse
 • Evne til å kritisk diskutere etiske problemstillinger knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er felles for alle første års studenter innen studier ved Idrettshøgskolen ved UiT Norges Arktiske Universitet.  Undervisningen består av nettforelesninger og arbeid i digitalt klasserom (Canvas), fysiske forelesninger og gruppearbeid. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over arbeidsoppgaver og faglige problemstillinger. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele emnet.

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider ca. 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav og deltakelse

Deltagelse i undervisning: Obligatorisk deltagelse på samlinger i Alta for desentrale studenter i Narvik og Storslett. For studenter i Alta og Tromsø er det krav om 80% deltagelse i undervisning organisert som seminar.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 • Arbeidskrav modul 1:

For alle studenter:

Skriftlig oppgave om bruk av kilder og referanseteknikker i en akademisk tekst

 

 • Arbeidskrav modul 2:

For alle studenter:

                En gruppe oppgave som tar for seg et aktuelt tema

 

 

Eksamen og vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 5 dager. Vektes 100% av karakteren.

 

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø | Narvik | Storslett |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-0110
 • Undersider