høst 2020
IDR-1140 Idrett, helse og ernæring - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i generell ernæring og prestasjonsernæring, forhold relatert til sykdom og skader i forbindelse med idrett, samt kunnskap om planlegging av kosthold i utøvelse av idrett og fysisk aktivitet.

 

Følgende tema vektlegges:

 

Idrett og helse

 • Barn og unge i vekst og utvikling - fordeler og risiko forbundet med idrett
 • Karakteristika av og årsaker til skader i idrett
 • Forebygging av sykdom og skade
 • Trening og sykdom.

 

Ernæring og prestasjon

 • Næringsstoffer
 • Kostholds anbefalinger for befolkning og idrettsutøvere
 • Energi, næringsstatus og tilpasningsevne til idrett
 • Regulering av væskebalanse og dehydrering for prestasjon
 • Restitusjon og ernæring
 • Trening og kosthold.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forklare hvordan tilrettelegge for riktig kosthold i ulike idretter.
 • Beskrive hvordan ernæring har en effekt på restitusjon
 • Forklare risikoforhold og hvordan tilrettelegge for forebygging av sykdom og skader i idretten

 

Ferdigheter

 • Videreføre enkle anbefalinger relatert til ernæring før, under og etter trening
 • Tilrettelegge for forebygging av skader og sykdom ved treningsplanlegging og gjennomføring av treningsøkter
 • Tilrettelegge for riktig kosthold i treningsarbeidet
 • Utføre tiltak i forbindelse med akutte skader

 

Generell kompetanse

 • Vise grunnleggende forståelse for hvordan energi og ernæringsstatus påvirker idrett- og prestasjon
 • Forklare årsaksforhold og forebyggende tiltak i forhold til sykdom og skade i idretten
 • Anvende kompetanse om riktig kosthold i utvikling (påvirkning) idrettsprestasjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og noen praktiske aktiviteter. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede et studentframlegg. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Studentene skal i gruppe presentere muntlig et gitt tema ut fra vitenskapelig litteratur/forskning som grunnlag for etterfølgende diskusjon. Fremføringen skal ha en problemstilling, teoridel, diskusjon og konklusjon. Obligatorisk deltakelse til alle presentasjoner.
 • Individuell skriftlig innlevering: Evaluering av en ukes kostholdsplan for en utøver innen en idrett eller for en person/gruppe som utøver fysisk aktivitet.

 

Eksamen og vurdering

En ukes individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IDR-1142 Idrettsskader og ernæring 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-1140
 • Undersider