høst 2020
IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening - 20 stp

Sist endret: 26.02.2021

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199. Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet for barn og unge.

Innhold

Treningslære skal gi grunnleggende kunnskap om treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle grunnleggende fysiske egenskaper (styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, teknikk, koordinasjon og utholdenhetstrening). Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til utførelse av idretter.

Basistrening skal gi studentene erfaring i praktisk anvendelse av de grunnleggende prinsippene og metodene som har til hensikt å utvikle fysiske, psykiske, koordinative og sosiale egenskaper og ferdigheter.

Følgende tema blir belyst:

 • Generell treningslære
 • Praktisk treningslære
 • Vekst og utvikling
 • Treningsplanlegging
 • Kroppens oppbygning og funksjon
 • Mekaniske prinsipper for bevegelse


Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive og vise i praksis grunnleggende treningsprinsipper og metoder
 • Forklare og vise ulike former for trening med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Forklare generell fysiologi som grunnlag for riktig trening
 • Forklare og beskrive kroppens oppbygning og funksjon
 • Forklare generell biomekanikk som grunnlag for å vise hensiktsmessige bevegelser

Ferdigheter

 • Beherske treningsplanlegging og anvende ulike former for trening for ulike målgrupper
 • Kunne analysere og vise teknikk og bevegelsesløsninger i ulike idretter
 • Utføre og mestre hensiktsmessig kroppsbruk i bevegelse og i ulike idrettsøvelser

Generell kompetanse

 • Forstå og kritisk diskutere hvordan en kan trene for å utvikle egenskaper og ferdigheter.
 • Se betydningen av prinsippene for hensiktsmessig bruk av kroppen i bevegelse
 • Forstå hvordan ulike muskler samarbeider ved bevegelser og i idrettsøvelser
 • Anvende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og fremlegg av oppgaver. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling, dvs utvikle evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

For studenter med Narvik og Storslett som studiested vil det være obligatoriske seminar, arbeid i digitalt klasserom (Canvas) og fellessamlinger i Ata. Det vil være minimum fire obligatoriske samlinger i Alta. Arbeidet i Canvas skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøker. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Videre kreves det innlevering av oppgaver i Canvas.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Treningslære:

 • Studentene skal individuelt planlegge og gjennomføre en treningsperiode på minimum 4 uker . Studenten skal levere en rapport fra treningsopplegget (maks 10 sider)

 

Bevegelseslære:

 • Gruppeoppgave i teknisk, mekanisk og organisk analyse av en bevegelse eller idrettsutøvelse som involverer flere muskelgrupper og analyse av et spesielt ledd. Studentene presenterer arbeidet gruppevis.

 

 

Basistrening:

 • Planlegge og gjennomføre basistrening for en gruppe unge idrettsutøvere.

 

Eksamen og vurdering

6 timer skriftlig skoleeksamen.

Det gis karakter etter karakterskalaen fra A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Narvik | Storslett |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1222