høst 2020
IDR-1330 Idretter 2 - 20 stp

Sist endret: 09.09.2020

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men forbeholdt studenter med studierett bachelor idrett Tromsø dersom antall studenter overstiger 25.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må enkeltemnesøkere ha forkunnskaper tilsvarende IDR-1321.

Innhold

Emnet består av ulike idrettsaktiviteter der studenten skal tilegne seg egenferdigheter og formidlingsferdigheter i de enkelte aktivitetene. Basketball, turn og dans, friidrett og kampsporter er aktiviteter i dette emnet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres.

Emnet består av flere ulike idrettsaktiviteter som delemner. Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter i følgende delemner:

Basketball: Grunnleggende taktikk og spillesystemer, samt læring, trening og coaching i basket.

Turn og dans: Grunnleggende turnelementer på matte og apparater. Ulike danseformer og danser fra ulike kulturer og metodikk for innlæring av rytmeforståelse og trening i ulike bevegelsesformer til musikk.

Friidrett: Grunnleggende teori og praksis i løp-, hopp-, kastdisipliner samt metodikk og didaktikk for læring og utvikling av teknikk og koordinasjon.

Kampsporter: Ulike grener innen kampsporter og deres teknikker og regler, samt metodikk for læring og utvikling av teknikk i de ulike kampsportene.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat

Kunnskaper

 • Drøfte ulike idretters egenart, som bygger på relevant forskning og egenerfaring
 • Drøfte ulike former for trening innenfor enkelte idretter rettet mot ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Drøfte likheter og forskjeller mellom ulike idretter

 

Ferdigheter

 • Utføre teknikk, taktikk og alternative bevegelsesløsninger knyttet opp mot ulike idretter
 • Påvirke teknikk og bevegelsesløsninger i ulike idretter
 • Vise ulike former for trening for ulike målgrupper i enkelte idretter
 • Mestre ferdigheter i utøvelse av et utvalg av idretter

 

Kompetanse

 • Kritisk forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av prestasjonsutvikling i idrett
 • Være opptatt av hvordan trene for å utvikle fysiske, tekniske og taktiske egenskaper i ulike idretter
 • Kritisk diskutere planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper
 • Være opptatt av komeptanse i formidling og coaching i ulike idretter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, evne til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer- og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske eller treningsteoretiske tilnærminger. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i hver idrettsaktivitet, og totalt i den praktiske delen av undervisningen, samt i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Planlegge og gjennomføre et praktisk metodisk opplegg innenfor en av idrettene, samt være objekt for medstudenter ved gjennomføring av den praktiske delen av eksamen.
 • Vise ferdigheter i de ulike idrettene:
  • Basketball 
   • Vise tekniske ferdigheter og spilleferdigheter.
   • Vise individuelt og kollektivt forsvars- og angrepsspill.
  • Turn og dans
   • Vise ferdigheter i to turnelementer på matte, samt to hopp på trampet hvor et skal være med rotasjon rundt tverraksen.
   • Vise ferdigheter i dans fra to forskjellige kulturer
  • Friidrett
   • Vise tilfredsstillende teknikk i løp, hopp og kast.
  • Kampsporter
   • Vise grunnleggende teknikker i to kampsporter.
   • Vise grunnleggende øvelser for trening av styrke, utholdenhet, koordinasjon og smidighet relatert til kampsport.

 

Eksamen og vurdering

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodiske eksamen. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

 • Skriftlig plan          
 • Praktisk gjennomføring
 • Muntlig eksaminasjon etter gjennomført aktivitet

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. 


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IDR-1330 Hallidretter 20 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1330