høst 2020
IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Krav om forkunnskaper tilsvarende IDR-1222 (trenings og bevegelseslære med basis)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære (10 sp) eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære

Innhold

Fysisk testing foregår i dag innenfor idretten, ved flere treningssentre og lærersteder og vil gi verdifull kunnskap for alle som vil få testingsoppgaver. Testing kan være motiverende for å trene opp fysiske kapasiteter, og taktiske dimensjoner i konkurranseidrett, og behovet for fagpersoner med kompetanse innen testing og analyse er økende. Testing av fysisk kapasitet gir viktig kunnskap for å forstå og planlegge trening på ulike nivå.

 

I dette emnet gjennomgås:

 • Bakgrunn for valg av tester
 • Testing innenfor ulike idretter
 • Ulike former for testing av fysisk form
 • Anvendelse av fysisk testing i idrett og mosjonssammenheng


Anbefalte forkunnskaper

IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive fysiologiske parametere
 • Forklare sammenhengen mellom helsetilstand og fysisk form
 • Bedømme ulike testers reliabilitet og validitet
 • Diskutere ulike verdier som framkommer i analyseapparatene
 • Forklare etiske forhold, sikkerhet og hygiene ved laboratorieøvelsene

 

Ferdigheter

 • Kalibrere, vurdere utstyret, gjennomføre og vurdere et utvalg tester
 • Planlegge og gjennomføre varierte oppgaver innen testing ved Idrettshøgskolens testsenter
 • Gjennomføre riktig arkivering av resultater samt innstilling og rengjøring av laboratorieutstyret.

 

Generell kompetanse

 • Ha trygghet i måling av ulike fysiologiske parameter
 • Vurdere og reflektere over test- og analyseresultatet
 • Utøve god hygiene og etikk i samhandling med andre


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, gruppearbeid og praktisk arbeid, der studentene får opplæring og øving i bruk av ulikt testutstyr. Studentene vil få både individuelle, skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver og gruppeoppgaver for å sette seg inn i ulike tester, gjennomføring og vurdering av disse. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av test/tester på Idrettshøgskolens testsenter. Studenten skal levere en individuell logg (testrapport) over gjennomført testing på maks 10 sider, og et refleksjonsnotat basert på dette, maks 4 sider.
 • Studentene skal enten:
  • Delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av fysisk test eller analyseverktøy i en idrett, og skrive et refleksjonsnotat basert på dette, maks 4 sider, eller
  • Delta i bruken av måleutstyr for måling av fysisk aktivitetsnivå/fysisk form og skrive et refleksjonsnotat basert på dette, maks 4 sider

 

Eksamen og vurdering

4 timer individuell skriftlig eksamen. Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IDR-2232 Testing, analyse og målemetoder 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2231
 • Undersider