høst 2020
IDR-2240 Fordypningsprosjekt - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Alle eksamener og arbeidskrav i 1. og 2. år av bachelorprogrammet må være bestått før en kan framstille seg til eksamen i emnet.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, IDR-0110 Examen Facultatum, idrett, IDR-1140 Idrett, helse og ernæring, IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi, IDR-1212 Idretter 1, IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening, IDR-1230 Terrengsykling, padling, friidrett og basketball, IDR-1280 Idrett og samfunn, IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder, IDR-2280 Trening, formidling og veiledning

Innhold

I fordypningsprosjekt skal studentene i grupper på 4 fordype seg i ett tema innen idrett, friluftsliv eller naturguiding.

Hensikten med fordypningsprosjekt er at studentene skal oppøve sine ferdigheter, kunnskaper og sin generelle kompetanse innen temaet for fordypningsprosjektet.

 

Fellestema:

 • Gruppeprosesser mot felles mål for fordypningsprosjekt
 • Utforming av planer, logg og refleksjonsnotat for fordypningsprosjekt
 • Refleksjon over egen læring gjennom fordypningsprosjekt
 • Arrangering av fordypningsseminar


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere egen læring gjennom fordypningsprosjekt
 • Vurdere egen læring av fordypningsprosjektet

 

Ferdigheter

 • Formidle idrett, friluftsliv eller naturguiding gjennom fordypningsprosjektet
 • Veilede deltagere innen fordypningstema

 

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen læring og utvikling gjennom gruppas fordypningsprosjekt
 • Reflektere over egen deltakelse i gruppa


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Studentene må påregne å arbeide ca 250 timer med emnet. Studentene arbeider i grupper på 4 med samme fordypningsprosjekt. Tema for fordypningsprosjektet styres av faglærerne og bygger på kompetanse fra første og/eller andre år i bachelorprogrammet.

Gruppen definerer felles læringsmål for sitt fordypningsprosjekt. Innenfor felles læringsmål skal det defineres individuelle delmål.

Fordypning kan gjennomføres i trenerrollen, veiledning i friluftsliv eller naturguiding. Formidling skal primært gjennomføres mot studentgruppa friluftsliv, internasjonale studenter i friluftsliv, studentgruppa idrett. I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre dette mot skole, idrettslag, gruppe innen frivillig idrett, organisasjoner, reiseliv/næringsliv eller annen gruppe.

Fordypningsprosjekt og bacheloroppgave kan kombineres ved at erfaringer og data til bacheloroppgave kan hentes under gjennomføring av fordypningsprosjekt.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav skal være godkjent før studentgruppen får gå opp til eksamen:

 • Plan for fordypningsprosjekt
 • Individuelt refleksjonsnotat om egen læring gjennom fordypningsprosjekt
 • Gruppevis presentasjon av resultat og prosessen av fordypningsprosjektet for klassen. Alle studenter må delta aktivt på alle andre gruppers presentasjoner

 

Eksamen og vurdering

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i refleksjonsnotat fra fordypningsprosjekt. Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studentgruppen adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IDR-2290 Fordypningsprosjekt 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2240
 • Undersider