høst 2020
IDR-3901 Masteroppgave idrett - 60 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i idrettsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1, IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse, IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon, IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2, IDR-3922 Læring, opplevelse og natur

Innhold

Individuell masteroppgave innen selvvalgt tema.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kunne lese, analysere og kritisk vurdere ulike teorier for å formulere faglige resonnementer.
 • Kunne kritisk vurdere hvordan teori utvikles innen samfunnsfelt der idrett, friluftsliv og kroppsøving har stor betydning.

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på relevante idrettsvitenskapelige forskningsområder.
 • Kunne utvikle konkrete handlingskompetanser i egen profesjonsutøvelse basert på kritisk anvendelse av teorier, kunnskaper og erfaringer.

Generell kompetanse

 • Kunne analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende idrett, friluftsliv og kroppsøving.
 • Kunne diskutere og formidle problemstillinger om idrettsvitenskap.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning

Studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig arbeid under veiledning. Valg av tema må hovedsakelig bli styrt ut fra den kompetansen som finnes ved Idrettshøgskolen, og studentene vil bli oppmuntret og veiledet til å knytte oppgaven til pågående forskning. Valg av problemstilling for masteroppgaven og starten på oppgaveprosessen bør skje i slutten av vårsemesteret første studieår. Faglærere vil komme med innspill på tema aktuelle til masteroppgaver.

Hver student har krav på å motta opp til 25 timer veiledning.

Arbeidskrav: Det vil bli gjennomført 2 gruppesamlinger med veiledning. Deltakelse og framlegg er obligatoriske.

 

Organisering og arbeidsformer

I denne delen av studiet skal studenten selvstendig og i samarbeid med veileder arbeide med å planlegge, gjennomføre og rapportere fra sitt masterprosjekt. Idrettshøgskolen skal ha felles samlingspunkter for masterstudentene i oppgavefasen.

Masteroppgaven er en individuell oppgave. To eller flere kan derfor ikke levere inn en masteroppgave sammen. Dette utelukker imidlertid ikke at studenter kan benytte deler av samme datagrunnlag fra større fellesprosjekter. Dersom oppgaven inngår som en del av et større prosjekt, skal dette prosjektet beskrives. Det skal gå klart frem hvilken del av prosjektet masterstudenten har hatt ansvaret for, hva han/hun selv har utført, og hvilke data som er stilt til rådighet fra andre medarbeidere. De utvalgene som er gjort og de metodene som er brukt for å samle inn og behandle egne og medarbeidernes data skal beskrives i detalj.

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk, og har normalt et omfang på 70 sider. Linjeavstand:1,5.

 

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel. Artikkelen kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg til artikkelen skal masterstudenten skrive utfyllende om kunnskapsgrunnlag, teori og metode på 15- 30 sider (linjeavstand 1.5). Denne kan skrives på norsk eller engelsk og inneholde den samme dokumentasjon av egen innsats og bruk av andres data som det som kreves av en vanlig masteroppgave. 

Utformingen av oppgaven/artikkelen og litteraturhenvisningene må være i overensstemmelse med retningslinjer for vitenskapelige artikler.


Eksamen

Eksamen:

Masteroppgave (se detaljer over) med muntlig høring.

Det benyttes bokstavkarakterer gradert fra A til F hvor kravet til bestått er E eller bedre. For å få gå opp til muntlig eksamen må den skriftlige masteroppgaven være bestått, altså vurdert til minimum karakteren E. Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått, må studenten levere på nytt med godkjent resultat før muntlig forsvar kan gjennomføres. Endelig karakter fastsettes ut fra en samlet vurdering av masteroppgaven og muntlig eksamen.

Muntlig eksamen har en varighet på om lag en time. Høringen starter med en 10-15 minutters presentasjon av hovedpunktene i masteroppgaven og fortsetter med et muntlig forsvar av masteroppgaven.

 

Levering av masteroppgave kan skje to ganger i løpet av et studieår, normalt i mai og desember.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: IDR-3901
 • Undersider