Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1 - 15 stp

Sist endret: 28.05.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkerkode 9371.

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkerkode 9371.

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre

Innhold

 • Vitenskapshistorie.
 • Vitenskapsfilosofi.
 • Forskningsetikk.
 • Paradigmer og ulike former for vitenskapskritikk.
 • Forståelses- og forklaringsformer innenfor samfunnsvitenskapelig idrettsforskning.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Redegjøre for grunnleggende vitenskapshistorie og vitenskapsfilosofi.
 • Redegjøre for ulike vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kunne relatere og diskutere ulike vitenskapelige tilnærminger til fagfeltet idrett

 

Ferdigheter

 • Lese kritisk og forstå ulike vitenskapsteoretiske tekster.
 • Skrive et vitenskapsteoretisk paper.

 

Generell kompetanse

 • Utvikle et reflektert og kritisk vitenskapsteoretisk syn.
 • Reflektere over ulike etiske aspekter ved vitenskapelig tenkemåte.
 • Delta i vitenskapsteoretiske diskusjoner, relatert til fagfeltet idrett

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan skje på engelsk. En del av pensumlitteraturen kan foreligge på engelsk.

Undervisning

Læring foregår ved tilrettelagt og lærerstyrt undervisning og mer selvstendig faglig arbeid. Fra starten forutsettes det mye egenarbeid, relatert mot utforming og utvikling av master-oppgaven.

Det forventes at studentene jobber om lag 375 timer med læringsoppgavene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet

Eksamen

Arbeidskrav: Fordypning i en selvvalgt eller gitt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten(e). Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen: Innlevering av et paper som omhandler en vitenskapsteoretisk eller metodologisk redegjørelse og drøfting innen forskningsområdene idrett, friluftsliv eller kroppsøving.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.

Timeplan