høst 2020
KVE-2020 Praktisk skriveferdighet og tekstkunnskap - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk del av bachelor i kvensk og finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk 2, KVE-1009 Kvensk grammatikk 2.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

KVE-2011 Praktisk skriveferdighet og tekstkunnskap 10 stp

Innhold

I dette emnet vil du leser tekster som representerer ulike sjangre skrevet på kvensk, meänkieli og nordfinske dialekter. Tekstene representerer både saksprosatekster og skjønnlitterære tekster. Du vil også skriver egne tekster på kvensk, og oversetter tekster fra norsk til kvensk. I tillegg er det en målsetningen at du skal lære rettskrivningsregler i kvensk. Emnet bidrar til å forbedre dine skriftlige ferdigheter i kvensk, utvide din kjennskap til, og bruk av mer avanserte språklige strukturer og øke ordforrådet ditt.

Anbefalte forkunnskaper

KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk II, KVE-1009 Kvensk grammatikk II

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

•    ulike tekstsjangre på kvensk og på språkvarianter som ligner kvensk

•    ordforråd innen ulike emner og kjennskap til avanserte språklige strukturer i kvensk

•    viktige rettskrivingsregler i kvensk

Ferdigheter

Studenten kan:

•    nevne typiske trekk for ulike sjangre

•    uttrykke seg skriftlig ved å bruke ulike sjangre og ved å skrive om ulike emner på kvensk

•    skrive sammenhengende og godt strukturerte saksprosatekster om et vidt spekter av emner

•    oversette middels vanskelige tekster fra norsk til kvensk

•    skrive korrekt kvensk


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk er kvensk.

Undervisning

Det vil bli arrangert minst to samlinger i løpet av semester. Undervisningen vil bestå av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Studentene arbeider med lese-, skrive- og oversettelsesoppgaver mellom samlingene. Studenter får veiledning på oppgaver på Canvas. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    tre skriftlige oppgaver ca. 5 sider tekst per arbeidskrav, totalt 15 sider med både egne tekster og oversettelser

Det anbefales sterkt at studenten møter opp til all undervisning.

Eksamen består av:

•    en hjemmeeksamen på ca. 8 - 10 sider Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-2020