høst 2020
KVE-3010 Kvensk språkforskning - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergradsprogrammet i kvensk og finsk.

Opptakskrav

For opptak til masterprogrammet i kvensk og finsk, kreves bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp.) i kvensk eller finsk. Av de 80 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene.

Innhold

Studentene får en innføring i språkforskningstradisjoner og -metoder, og innsikt i noen retninger innen moderne språkforskning. Fokuset er hvordan teoretiske tilnærminger og metoder har vært brukt i forskningen av kvensk språk. Emnet drøfter også historisk fennistisk (forskningen av finsk språk) forskningsparadigme, og paradigmets relevans for kvensk språkforskning.

Emnet presenterer generelle prinsipper og metoder i historisk, sammenlignende språkforskning og ulike modeller for språkslektskap mellom uralske språk. Emnet gir en innføring i forskning av språkkontakter, og fokuserer spesielt på låneord i kvensk i denne sammenheng.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

•    teoretiske retninger og metoder innen moderne språkforskning av kvensk

•    forskningstradisjoner innen finsk språkforskning

•    sentrale begrep som diakronisk og synkronisk språkforskning

•    den uralske språkfamilien, forskning av låneord og språkkontakter

•    kjennskap til språksamlinger i kvensk

Ferdigheter

Studenten kan gjøre rede for:

•    teoretisk og metodisk tilnærming i noen studier av kvensk

•    plassering av de østersjøfinske språkene innen den uralske språkfamilien

•    låneord i kvensk fra ulike perioder og språk, og hva de forteller om språkkontakter


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk og norsk.

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger, seminar, muntlige og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    én skriftlig presentasjon på kvensk (ca. 5 sider) og en skriftlig presentasjon (ca. 5 sider) som kan skrives på norsk

•    én muntlig presentasjon (ca. 15 minutter) på kvensk  

Eksamen består av:

•    En ukes hjemmeeksamen på ca. 8 -10 sider der deler av oppgaver kan skrives på norsk. Studenter får også oppgaver der de må skrive på kvensk.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-3010