Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

KVI-2512 Arkitektur i Nord-Norge - 10 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Innhold

Emnet omfatter arkitekturen i regionen Nord-Norge fra middelalderen til i dag. Arkitektur gis en vid ramme, og det fokuseres på bebyggelse og bygningsmiljøer sett i forhold til geografi, ulike sosiale grupper og et etnisk mangfold med samisk, kvensk og norsk bosetting. I nyere tid legges det vekt på gjenreisingsarkitektur etter krigen, modernisering og monumentalbygninger. Emnet setter fokus på forholdet mellom arkitektur og kultur, klima, ideologi, politikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten  følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • En generell og bred oversiktskjennskap til arkitekturen i Nord-Norge. -
  • En forståelse av utviklingen av arkitekturen og de bygde omgivelsene i Nord-Norge, både i byene og på landsbygda.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beskrive og analysere arkitekturen i Nord-Norge og sette den inn i en samfunnsmessig sammenheng
  • kjenne igjen bygningstyper og miljøer, konstruksjonstyper og materialer
  • sette arkitekturen inn i oversiktlige perioder
  • dokumentere, analysere og argumentere skriftlig og på en vitenskapelig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk. Det kan søkes om annet språk til eksamen. 

Undervisning

Undervisningen legges opp med tre samlinger i Tromsø og består av forelesinger, seminar, arkitekturbesøk og gruppearbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  Beskrivelse av 2 bygninger/objekter (2-3 sider per beskrivelse).

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

  • Ett skriftlige arbeide på 7 sider leveres inn i slutten av semesteret (illustrasjoner kommer i tillegg). Arbeidet er en videreføring av én av de to bygningsbeskrivelsene i arbeidskravet.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 30.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
IMG_1856 kopi 2.JPG

Haugdal, Elin Kristine


Professor kunsthistorie
Telefon: +4777620916 elin.haugdal@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no