høst 2020
KVI-3110 Ditt prosjekt og forskningsprosessen - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir nærmere kjennskap til prosessen bak et aktuelt eller pågående forskningsprosjekt i kunsthistorie. I undervisning og seminarer drøftes problemstillinger vedrørende valg av forskningsobjekt (empirisk og/eller teoretisk), planlegging og organisering av arbeidet, innsamling av materiale, utvikling av problemstillinger, valg av metode(r), bruk av relevante begreper, utvikling av analytiske og teoretiske verktøy, søk etter kilder og litteratur, disponering og skriveprosess. Studenten skal dessuten velge undersøkelsesmateriale for egen masteroppgave, enten individuelt eller i grupper der to eller tre samarbeider om en felles oppgave. På grunnlag av dette og seminarer med skrivetrening skal studenten i løpet av semesteret utarbeide egen prosjektskisse for masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskaper om praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid
 • kunnskap om gjennomføringen av et kunsthistorisk forskningsprosjekt
 • hensiktsmessig forståelse av metodiske og praktiske utfordringer knyttet til egen masteroppgave

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utforme et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kompetanse

Studenten;

 • kjenner til de tekniske og metodiske ferdigheter som kreves ved et større vitenskapelig arbeid
 • kan plassere egen, planlagt forskning i forhold til andre vitenskapelige arbeider innenfor fagområdet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan være på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, øvinger og gruppearbeid.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av en toårsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • I løpet av semesteret skal studenten gjennomføre én muntlig oppgave, en presentasjon av eget masterprosjekt. Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:

Studenten skal i løpet av semesteret levere en prosjektskisse for egen masteroppgave på minimum 4 sider. Skissen skal inneholde presentasjon av tema, problemstilling, undersøkelsesmateriale, litteratur og kilder.I tillegg kommer dokumentasjon av det empiriske materialet.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-3110