høst 2020
KVI-3123 Kunstens teori og historiografi - 20 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (80 stp) i kunsthistorie. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå


Studiepoengreduksjon

KVI-3121 Kunstteori 10 stp
KVI-3122 Kunsthistoriens tekster 10 stp

Innhold

Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens metoder og teorier (begreper), med vekt på de siste fire-fem decennier, samt en innføring i fagets historiografi. De metodiske og teoretiske tilnærmingene vil bli belyst ut fra bruken av dem innenfor så vel billedkunst som arkitektur. Dette innebærer også enn viss overlapping til fagområder som estetikk, litteraturvitenskap, historie, antropologi og religion. Faghistorien fokuserer på så vel kunstkritikk som kunsthistorie. Det legges i den sammenhengen vekt på utvalgte, eldre og nyere tekster som har bidratt til endringer i faget. Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens metoder og teorier (begreper), med vekt på de siste fire-fem decennier, samt en innføring i fagets historiografi. De metodiske og teoretiske tilnærmingene vil bli belyst ut fra bruken av dem innenfor så vel billedkunst som arkitektur. Spesiell vekt blir lagt på studiet av poststrukturalistisk kritikk, semiotikk, kjønnsstudier, postkolonialisme og andre tilnærmingsmåter til det som i vid forstand kan betegnes som visuelle og kunstneriske forhold. Dette innebærer også enn viss overlapping til fagområder som estetikk, litteraturvitenskap, historie, antropologi og religion. Faghistorien fokuserer på så vel kunstkritikk som kunsthistorie. Det legges i den sammenhengen vekt på utvalgte, eldre og nyere tekster som har bidratt til endringer i faget.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående forståelse av kunsthistoriens metoder og teorier i nyere tid.
 • God forståelse av på hvilke måter slike metoder og teorier kan komme til anvendelse i studiet av eller forskningen på et kunsthistorisk materiale.
 • God forståelse av utvalgte, eldre og nyere tekster som har betydning for kunsthistoriens historie.
 • Grunnleggende forståelse av kritiske og historiografiske studier av kunsthistoriefaget.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Benytte eksisterende metoder, begreper og/eller teorier i kunsthistoriske analyser på en selvstendig måte.
 • Presentere, plassere og tolke utvalgte tekster fra den kunsthistoriske faglitteraturen.
 • Drøfte avanserte teoretiske problemstillinger muntlig og skriftlig

Kompetanse

 • Modenhet og selvstendighet i egne refleksjoner om kunsthistoriens metoder og teorier og anvendelsen av disse på et relevant materiale eller emne.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Annet eksamensspråk kan søkes om.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon med utgangspunkt i to ulike metodiske og teoretiske tilnærminger.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En skriftlig oppgave over oppgitt tema, med et omfang på ca. ti sider.

Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret, og besvarelsen skal leveres ti dager etter utlevering.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-3123