Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

LER-1710 Samisk innføringskurs, del 1 - 15 stp

Sist endret: 08.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere

Opptakskrav

Jf. Opptakskrav progresjonskrav i studieplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

Studiet bygger på samisk 2. språk på videregående eller tilsvarende. Studenter som mangler kunnskaper, oppfordres til å ta nybegynnerkurs i samisk før oppstart. All undervisning foregår på samisk, med fokus på muntlig kommunikasjon.

For videreutdanningsstudenter gjelder forkunnskapskravet fullført lærerutdanning 

Innhold

 • Muntlig daglig kommunikasjon på samisk
 • Grunnleggende om språket som system
 • Enkle muntlige og skriftlige tekster
 • Tilrettelagte tekster om konkrete emner

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten

 • forstår enkel tale om dagligdagse emner
 • har kunnskap om språket som system
 • har innsikt i sin egen læringsprosess i samisk

Ferdigheter: Studenten

 • kan føre samtaler og be om informasjon
 • skal kunne skrive enkle tekster  
 • skal kunne lese tilpassede tekster   

Generell kompetanse: Studenten

- har et aktivt og grunnleggende ordforråd

- har kjennskap til grunnleggende fonologi og grammatikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk, norsk kan være hjelpespråk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning og individuelt. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det vil være ukentlig undervisning på samling eller digitalt. Antall undervisningstimer utgjør om lag 103 med lærer, inkludert seminar.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på 70 % av undervisningen
 • Ukentlige korte obligatoriske skriftlige innleveringer eller muntlige fremføringer, annen hver gang.  
 • Èn kombinert muntlig og skriftlig innlevering som må være godkjent av faglærer.

Eksamen består av:

- en muntlig eksamen på ca. 20 minutter

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 

TimeplanKontakt

Marita Ernstsen


Studiekonsulent
Telefon: +4778450199 marita.ernstsen@uit.no