Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

LER-2060 FoU-tema 5-10 - Akademiske oversiktsferdigheter/review - 5 stp

Sist endret: 05.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 5.-10 trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap om review-vurderinger i betydning av å skaffe seg oversikt over et faglig spørsmål/fagfelt på bakgrunn av utvalgte forskningsartikler. Review-arbeidet knyttes til fag 2. Studentene skal gjøre en sammenfattende analyse av et tema basert på litteratursøk og kildevurdering.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • kildevurdering av fagområdets forskningslitteratur
  • hvordan review-artikler er bygd opp
  • relevante kunnskapskilder og søkesystemer

Ferdigheter

Studenten kan:

  • foreta søk etter relevante, kvalitetssikrede vitenskapelige artikler i aktuelle databaser
  • vurdere kilder kritisk og gjøre en sammenfattende kvalitativ analyse av et lite utvalg faglige tekster

Kompetanse

  • kan skaffe seg oversikt over kunnskapsfronten innenfor et avgrenset faglig spørsmål/fagfelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er deltakelse i seminarundervisning, søk i relevante databaser og arbeid i gruppe med vurdering av aktuelle fagartikler. Emnet forutsetter også selvstudium. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i undervisningsfag 2.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 70 % deltakelse på undervisning
  • deltakelse i gruppearbeid som fører fram til et begrunnet utvalg på 3-5 artikler som beskriver kunnskapsfronten innenfor et aktuelt skolefaglig spørsmål/fagfelt (fag 2).

Eksamen består av:

  • En gruppebasert review-artikkel som gir oversikt over kunnskapsfronten innenfor et skolefaglig spørsmål som er relevant innenfor fag 2. I artikkelen skal det gjøres rede for litteratursøk, kildevurdering og -utvalg, samt skrives fram et resultat som viser sammenhengen mellom de ulike artiklene og synliggjør de store linjene innenfor problemområdet. Formkrav: 5-10 A4-sider/ 2000-4000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 

TimeplanKontakt

Marita Ernstsen


Studiekonsulent
Telefon: +4778450199 marita.ernstsen@uit.no