høst 2020
MAS-2601 Mekanikk 2 - 10 stp

Sist endret: 24.02.2021

Søknadsfrist

1. juni 

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Studiepoengreduksjon

ITE1815 Mekanikk 2 10 stp

Innhold

Kort repetisjon av opplagerreaksjoner, fagverk og enkle bjelker, samt torsjon. Kabler og tau, kjedelinjen Krefter i rommet. Analyse av snittkrefter i bjelker. Bjelker med bøyning om to akser, bjelker med usymmetrisk tverrsnitt, skjærsenter. Spenninger og tøyninger i forskjellige referansesystemer og deres samvirke. Koordinatspenninger, hovedspenninger. Dimensjoneringskriterier etter Tresca og Mises samt maksimalspenningskriteriet. Koordinattøyninger og prinsipper for strekklapper Generalisert Hookes lov. Generell spenningstilstand Elastisk og plastisk dimensjonering i enkle bjelker. Grenselast og flyteledd Enhetslastmetoden for forskyvning og statisk ubestemthet. Omtale av forskyvningsmetoden og praktisk introduksjon til et elementmetodeprogram. Kort om ulike knekkingsfenomener.  Introduksjon til dynamikk: Treghetsbelastning. Impulsloven. Enkle mekaniske svingesystemer og dempede systemer. Resonnans.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal kunne:

 • stille opp og gjennomføre beregninger av leddkrefter og snittkrefter på sammensatte statisk bestemte konstruksjoner
 • skille mellom statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner
 • foreslå beregningsmetode for utvalgte statisk ubestemte konstrukjoner
 • beregne hovedspenninger og benytte Generalisert Hooks lov ved enkle belastninger
 • beregne treghetskrefter fra aksellerasjoner og støt i enkle situasjoner samt beregne egenfrekvens i enkle kontinuerlige systemer.
 • Temaene skal danne grunnlaget for konstruksjonsfag i studiet. (LU-M-K-1)

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende sine kunnskaper i faget til å løse utvalgte dimensjonerings- og konstruksjonsproblemer på velbegrunnet og systematisk måte senere i studiet. (LU-M-F-1..5)

Kompetanse:

 • Studenten har et grunnlag for å vurdere hvordan konstruksjoners last, holdfasthet og utforming har betydning for ressursbruk, økonomi og sikkerhet. (Grunnlag for LU-M-G-1..2)


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal leveres 6 obligatoriske øvinger. Det kreves at 4 av 6 øvinger er godkjente for å få adgang til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Skriftlig individuell skoleeksamen (5timer) som teller 65% av karakteren i faget.

Skriftlig oppgave, som teller 35% av karakteren i faget.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.  


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2601
 • Undersider