Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Sist endret: 03.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er delt i to deler;

  • Statistikk: Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning. Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Estimering og konfidensintervall. Hypotesetesting. Ikke-parametriske tester. Korrelasjon og regresjon.
  • Beregningsorientert programmering: Grunnleggende innføring i programmering i MATLAB. Tallfølger (differenslikninger) og induksjonsbevis. Vi skal lære mer om algoritmene og metodene som blir behandlet i matematikk 1 for ingeniører og i statistikkdelen av dette kurset.

Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

  • Gode kunnskaper om statistikk, sannsynlighetsregning, hypotesetest og lineær regresjon.
  • Grunnleggende kunnskaper om numeriske løsninger av  matematiske og ingeniørfaglige problemstillinger.

Ferdigheter:

  • Kan fremstille statistisk data på en forståelig måte og vurdere gyldigheten av resonnement basert på statistiske metoder.
  • Har grunnleggende ferdigheter i MATLAB-programmering, som bruk av løkker, tester, plotting av grafer, funksjoner og enkel filhåndtering.
  • Kan lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem. Kandidaten kan gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesing og 48 timer øving.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

  • Beregningsorientert programmering: 4 obligatoriske øvinger
  • Statistikk: 2 obligatoriske øvinger

For å få tilgang til skriftlig eksamen må 5 av 6 obligatoriske øvinger være godkjent. 

 

Vurdering

Vurderingen består av 2 deleksamener

1. Digital hjemmeeksamen i beregningsorientert programmering (teller 25 % av sluttkarakteren)

2. Skriftlig 4 timers eksamen som omfatter både statistikk og beregningsorientert programmering (teller 75 % av sluttkarakter)

Til slutt gis en samlet karakter basert på begge deleksamenene. Begge delene må være bestått for at sluttkarakter skal kunne settes. 

Det gis en bokstavkarakter på en skala fra A til F, hvor F er stryk.

Kontinuasjonseksamen

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.

Studenter som ikke har bestått tilbys kontinuasjonseksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.

TimeplanKontakt
Ida Friestad Pedersen.jpg

Pedersen, Ida Friestad


Førsteamanuensis
Telefon: +4777660378 ida.pedersen@uit.no