høst 2020
MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 10 stp

Sist endret: 25.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vår semesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Emnet gir en innføring i dokumentbegrepet og hvordan dette samspiller med en bredere forståelse av mediehistorien. Dokumentasjonsprosesser kan ikke skilles fra medieutviklingen, og våre institusjoner for innsamling, lagring og formidling i arkiv, bibliotek og museer har også sine mediale forutsetninger. Sentralt i emnet står derfor relasjonen mellom mediers form og deres innhold. Emnet introduserer også sentrale verktøy for forståelsen og analysen av media, bilder og fortellinger, belyst gjennom en rekke eksempler fra kunst, reklame, film, fjernsyn og fotografi. 

Spørsmål som blir behandlet i innføringsemnet er:

 • Hvordan samspiller mediets form og innhold?
 • Hvordan påvirker nye medier forståelsen av hva et dokument er, og om hva et arkiv kan inneholde?

Hvordan har nye grensesnitt og bildeteknologier endret relasjonen mellom blikk, makt og kunnskap?


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • fagets historie, egenart og posisjon i en nasjonal og internasjonal kontekst
 • relasjonen mellom et medium og dets innhold.
 • sentrale verktøy for analyse av dokument, media og bilder, og for forståelsen av deres kulturelle og samfunnsmessige rolle.
 • hvilke forutsetninger ulike medier skaper for kommunikasjon, tenkning og hukommelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • demonstrere grunnleggende kunnskaper om fagteoretiske spørsmål i skjæringspunktet mellom medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • reflektere over relasjonen mellom mediets form og innhold
 • gjøre rede for og bruke sentrale tankeganger og begreper som behandles i emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Kurset gis i en kombinasjon av forelesninger på Campus og nettforelesninger tilgjengelige i Canvas, samt et seminar om akademisk skriving. Det forventes derfor at studentene besøker Canvas-rommet regelmessig og benytter seg av de ressursene som gjøres tilgjengelig underveis. En detaljert undervisningsplan med temaoversikt, pensum og leseanvisninger legges ut i Canvas ved semesterstart.

Eksamen

Følgende fire arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • presentasjon av en pensumtekst. Presentasjonen skal kort gjøre rede for innhold, oppbygging og hovedargumentene i teksten.
 • gjennomføre en begrenset analyse der studenten tar i bruk en teoretisk tilnærming og begrep fra pensum som er relevant for det valgte analyseobjektet.
 • gjennomføre et innføringskurs i skriving av akademiske tekster.
 • gjennomføre informasjonskompetansekurset «IKomp»

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen med tekstomfang på 5-7 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

DOK-1000 Nettbasert innføringsemne i dokumentasjonsvitenskap 10 stp
MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1000