høst 2020
MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta emnet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode 9199  - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

MDV-2202 Hva er et læringssenter? 10 stp
DOK-2202 Hva er et læringssenter? 10 stp

Innhold

Et læringssenter er en fysisk samlokalisering av bibliotekfaglige, informasjonsteknologiske og pedagogiske ressurser. Ideen om læringssenter bygger på prosjektpedagogiske prinsipper gjennom at elevene/studentene gis frihet til å utforme problemstillinger og medbestemmelse av metodene for å gjennomføre disse. Lærerne fungerer som veiledere. Det vil bli gitt en kort historisk gjennomgang av de pedagogiske strømningene som læringssentrene bygger på. Kunnskapsbegrepet, kultur- og verdigrunnlaget og pedagogiske grunnprinsipper for å utvikle læringssentrene vil bli vektlagt. Forholdet mellom teknologi og læringssenter vil bli diskutert. Vi vil ta for oss forskjellige skoleslag og se på hvilken måte de har innbefattet læringssentertanken i sin virksomhet. Vi vil gjennomføre en ekskursjon til bibliotek, læringssenter og/eller institusjon som passer inn i denne definisjonen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om de pedagogiske perspektivene bak læringssentrene
 • har kunnskap om det samfunnsmessige og kulturelle grunnlag for fremveksten av læringssentrene
 • forstår forholdet mellom den digitale revolusjon og læringssentrene
 • vet forskjellen mellom en tradisjonell måte å tenke og drive et bibliotek på, og tankegangen bak læringssentrene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for hvordan et læringssenter er bygget opp og fungerer
 • planlegge hvordan et bibliotek kan utvikles til et læringssenter basert på forskningsbasert kunnskap


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen vil bygge på prosjektpedagogiske prinsipper og er prosjektbasert. Det vil variere mellom forelesninger, studentfremlegg og ekskursjoner. Det kreves aktiv medvirkning fra studentenes side, bl.a. gjennom deltagelse på fremleggingsseminarer. I en prosjektorientert undervisningsform forventes studentene å selv ta ansvar for undervisningens innhold i større grad enn ved tradisjonell undervisning. På emnet praktiseres derfor en åpen undervisningsform der studenter og forelesere samarbeider om emnets innhold. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt over 13 uker.

Semesteroppgaven skrives under veiledning og det gis to veiledninger


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En obligatorisk veiledning knyttet til eksamensoppgaven
 • En muntlig presentasjon av det som skal være utgangspunkt for eksamensoppgaven.
 • En presentasjon av en artikkel eller et kapittel i en bok hentet fra pensum. Presentasjonen skal skje i plenum.
 • Obligatorisk deltagelse på ekskursjon. Ved sykdomsforfall må studenten levere et 2-3 siders notat som skisserer sentrale trekk ved den type læringssenter som er besøkt.

Eksamen:

 • En 10 siders semesteroppgave med egendefinert eller oppgitt tema. Oppgaven bør påbegynnes i løpet av undervisningsperioden slik at ekskursjoner, diskusjoner og fremlegging av skisse kan være med å påvirke utformingen og fremdriften i oppgaven.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1202
 • Undersider