høst 2020
MDV-3052 Praksis for master i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 0 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I praksisperioden vil studenten få innblikk i medie- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet. Praksis kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående kunnskap om hvilke yrkesfaglige og samfunnsmessige problemstillinger medie- og dokumentasjonsvitenskapen inngår i
 • Solid forståelse for rollen som arbeidstaker ved et praksissted

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Analysere relevante problemstillingen innen medie- og dokumentasjonsvitenskap knyttet til praksis
 • Samhandle med kollegaer, veileder og andre i praksisfeltet
 • Fungere som arbeidstaker og arbeide selvstendig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men inngår som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 3 uker av studieåret og gjennomføres tidlig i høstsemesteret, etter gjennomført undervisning og eksamen i emnet MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenkskap. Praksis gjennomføres normalt individuelt.

I praksisperioden er man tilstede på arbeidsplassen som en vanlig arbeidstaker og med normal arbeidstid. For å få godkjent praksis kreves 90% tilstedeværelse (fravær maks 1,5 dag). For fravær utover dette må man ta igjen praksis, det kreves også legeerklæring for å dokumentere fraværet. Hvis det er et langt fravær, kan man risikere å måtte ta igjen praksis først neste studieår.

Dersom praksis ikke blir godkjent, kan nytt forsøk først gjennomføres påfølgende studieår.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Gjennomført praksis
 • Samlet fravær for praksisperioden kan ikke overstige 10 % (1,5 dager) og dette uavhengig av årsaken til fraværet. Ved dokumentert fravær over 10 % må en ta igjen del delen av praksisen som overstiger denne prosenten

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen:

 • Et skriftlig refleksjonsnotat fra praksisperioden (2-4 sider) hvor teoretisk kunnskap ervervet gjennom studiet knyttes til erfaringer fra praksis

Vurderingsuttrykket er Bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få bestått i praksis. Praksisperioden må være bestått før man får levere mastergradsoppgaven til vurdering.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: MDV-3052