høst 2020
MED-1702 Sykdomslære - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sykdomslære handler om hvordan ulike sykdommer forandrer celler og vev i kroppens organsystemer og gir seg til kjenne som symptomer og tegn hos mennesker.  Emnet fokuserer på aktuelle sykdomsprosesser og sykdomstilstander, rusmisbruk samt de vanligste psykiatriske lidelser.

Som paramedisiner er det avgjørende og inneha bred kunnskap om patofysiologi for å kunne differensiere mellom ulike årsaker til pasientenes tegn og symptomer.  Dette gir et viktig grunnlag for videre diagnostikk og intervensjon.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for patofysiologi i kroppens organsystemer.
 • gjøre rede for psykiske lidelser, selvskading og selvmord.
 • forklare rusmisbruk og rusrelaterte sykdommer.
 • gjøre rede for ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling.
 • gjøre rede for smittestoff, infeksjoner og infeksjonsforebyggende tiltak.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre grunnleggende smitteverntiltak.
 • anvende kunnskap om patologiske prosesser og behandlingsformer som grunnlag for forståelse av det syke mennesket.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • se sammenhenger mellom vitale tegn og symptomer og sykdom.
 • redegjøre for årsaksforhold knyttet til sykdom.
 • se sammenhenger mellom livstil og sykdom.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening. 

Enkelte forelesninger vil kunne være felles med andre helsefagstudenter ved universitetet.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80% deltakelse i studiegrupper
 • 1 x praktisk arbeidskrav
 • 1 x skriftlig arbeidskrav

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen: 6 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A - F, der F er ikke-bestått.  

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon.

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 2.studieår.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MED-1702
 • Undersider