høst 2020
MED-2701 Klinisk ambulansepraksis A - 15 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Klinisk ambulansepraksis A er 10 uker veiledet praksis i ambulansetjenesten, delt på praksis i 5 uker i både en by- og en distriktstjeneste.

Studentene deltar innledningsvis i et praksisseminar som introduserer og forbereder til praksis, for deretter å tjenestegjøre på ambulanseenheter som tredjeperson, under veiledning av erfarne ambulanseutøvere.

Det forventes at studentene viser faglig progresjon, tar ansvar, og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i arbeidsutøvelsen.

Gjennom ambulanseoppdrag og på tjenestesteder med ulike, og varierte problemstillinger, aktualiseres, integreres og prøves læringsutbytter fra tidligere gjennomgåtte emner.  Emnet danner samtidig grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kompetanse.

Praksis beskrives nærmere i egen praksisplan.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for håndtering av de vanligste problemstillinger innen prehospital akuttmedisin.
 • vise til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer ambulanseutøvelsen.
 • gjøre rede for hygieniske prinsipper og smittevern.
 • gjøre rede for dokumentasjon av helsehjelp i ambulansejournal og andre relevante journalsystemer.
 • gjøre rede for organisering av ambulansetjenesten.
 • gjøre rede for oppbevaring og administrering av legemidler i ambulansetjenesten.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende kunnskapsbasert praksis innen prehospital akuttmedisin og fremvise systematisk pasientundersøkelse, observasjon og dokumentasjon.
 • anvende hygieniske prinsipper og smittevern.
 • anvende utstyr i ambulansen og fremvise god forflytningsteknikk.
 • kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene.
 • vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidspartner.
 • vise vilje og evne til og nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger.
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid.
 • under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer består av et innledende praksisseminar, veiledning i klinisk ambulansepraksis, skriftlige arbeid, gruppeveiledning/refleksjon og muntlig/praktisk tester.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i veiledningsgruppe organisert av lærer ved UiT.
 • Minimum 80% deltagelse i praksisseminar.
 • Praksisdokument, etter gitte kriterier.
 • Tre logger på 1500 ord (+/- 10 prosent).
 • Praksisseminar.

Eksamen:

Klinisk ambulansepraksis A varer 10 uker.

Læringsutbytte vurderes i en midt- og en sluttvurdering som gis karakteren bestått eller ikke bestått.

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder.

Kontaktlærer fra universitetet deltar etter gitte kriterier beskrevet i praksisdokumentet.  Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i klinisk ambulansepraksis A.  Fravær utover 10 prosent må tas igjen etter avtale med praksisveileder og praksissted.  Fravær utover 20 prosent medfører at emnet vurderes til ikke bestått.

Ikke bestått eller utsatt Klinisk ambulansepraksis A vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MED-2701
 • Undersider