Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

MUS-5010 Fagdidaktikk 1 - 7.5 stp

Sist endret: 07.05.2020

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

  • Didaktiske kategorier og deres relasjoner i planlegging og  gjennomføring av instrumentalundervisning: elev, lærer, repertoar og aktivitetsformer, metodiske valg
  • Rammeplanen for kulturskolen

2. Gruppen

  • Musikkpedagogiske undervisningskonsepter
  • Tilpasset opplæring: metodiske aspekter, differensiering
  • Gruppeundervisning

I samarbeid med faget pedagogikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige perspektivet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- være kjent med ulike teorier om bevegelseslæring, musikalsk prestasjon og estetisk uttrykk

- være kjent med rammeplanen for kulturskolen og kunne relatere sentrale idéer i denne til egen praksis

- være kjent med repertoar og metodiske aspekter innen gruppeundervisning

Ferdigheter

- kunne planlegge og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i elevens fysiske, mentale og musikalske forutsetninger

- ha kjennskap til sentrale musikkpedagogiske konsepter og kunne drøfte deres betydning mht. egen undervisning

Generell kompetanse

- være fortrolig med fagbegrep og modeller innen didaktisk teori og kunne anvende disse i planlegging av undervisning og refleksjon rundt egen praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på høstsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- minst 80% deltakelse i obligatorisk undervisning

- muntlig fremlegg om et selvvalgt tema

- refleksjonsnotat om én egen undervisningstime

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen om pedagogisk og didaktisk teori

Vurderes individuelt med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.

Timeplan