Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

PED-2017 Veiledning - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk og i bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler veiledning som fagfelt og praksis i ulike kontekster, og inkluderer betegnelser som rådgivning, mentoring, coaching o.a. Emnet fokuserer på tre sentrale områder som er relevant for å kunne drive veiledning:

  • Veiledning som begrep, praksis, fag- og forskningsfelt
  • Kommunikasjonsferdigheter i veiledning og veiledningsmodeller
  • Teori om kommunikasjon, relasjoner og læring i veiledning
  • Videoobservasjon av veiledning

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Kunnskap om veiledning som praksis- og fagfelt
  • Kjennskap til kommunikasjonsferdigheter i veiledning samt ulike veiledningsmodeller, og noe mer inngående kunnskap om enkelte veiledningsmodeller
  • Kunnskap om teoretiske perspektiver på kommunikasjon, relasjoner og læring i veiledning

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Anvende grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning og begrunne måten en kommuniserer på.
  • Anvende enkelte veiledningsmodeller, og kunne reflektere over bruken av modeller.
  • Reflektere over veiledningssamtaler i lys av teoretiske perspektiver på veiledning

Kompetanse

Studenten skal være kompetent til å gjennomføre veiledningssamtaler på et grunnleggende nivå, og skal være grunnleggende kompetent til å forholde seg analytisk, kritisk og utviklingsrettet til veiledning og litteratur om veiledning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med tre undervisningssamlinger á to dager.

Omfang ca. 40 timer.

I tillegg kommer et øvingsseminar på 3-4 timer som studentene gjennomfører uten lærer (Se omtale under «Arbeidskrav»).

Undervisningsform er forelesninger og studentaktive undervisningsformer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene skal gjennomføre et øvingsseminar i grupper der studentene veileder hverandre, med fokus på kommunikasjonsferdigheter i veiledning og anvendelse av veiledningsmodeller, og gir hverandre respons på veiledningen. Det tas videoopptak av veiledningen. Hver enkelt student skriver en oppgave (3-5 sider) om sine erfaringer fra øvelsesseminaret og eventuelt andre øvelser, relatert til teori. Studentene gir hverandre tilbakemelding på oppgaven, og i tillegg gir de hverandre respons på tilbakemeldingen.

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen over en uke. Eksamen består i å besvare en oppgave over oppgitt tema som er utarbeidet av faglærer (ca 2500-2800 ord/7-8 sider).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 09.10.2020 innlevering 16.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-3017 Veiledning 10 stp
PED-2011 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning 10 stp