høst 2020
PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker - 20 stp

Sist endret: 02.03.2021

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som valgemne av studenter opptatt på masterprogrammet i pedagogikk. Emnet er ikke åpent som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en oversikt og kunnskap om følgende hovedområder innen sosiale og emosjonelle vansker: definisjoner, forståelsesmåter og årsaksforhold, risikofaktorer, kartlegging samt ulike former for tiltak. Det fokuseres primært på skoleelever. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskapsmål:

 • Kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger til sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunnskap om forskning tilknyttet sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunnskap om pedagogisk og spesialpedagogiske intervensjoner.

Ferdighetsmål:

 • Kunne gi rådgivning til elever, foresatte og pedagogisk personale om sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunne planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak for sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunne planlegge og gjennomføre tiltak overfor barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker.

Generell kompetanse:

 • Kunne delta i den nasjonale debatten som berører sosiale og emosjonelle vansker i en pedagogisk kontekst.
 • Kunne reflektere over det faglige grunnlaget samt utfordringer i valg av pedagogiske og spesialpedagogiske intervensjoner for elever med sosiale og emosjonelle vansker.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og studentaktive læringsformer. Undervisningen er samlingsbasert og går over ett semester.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse på 70 % av all undervisning.
 • Refleksjonsnotat på 3 sider (ca. 1300 ord).
 • Gruppeoppgave med skriftlig presentasjon.

Eksamen består av:

Hjemmeoppgave over oppgitt tema på ca 3500 ord (ca. 10 sider) og muntlig eksamen. Innleveringsfrist 2 uker. Oppgaven gis en egen karakter. Muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter.

Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-3022
 • Undersider