høst 2020
PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav.

Søknadskode: 9371.


Innhold

 • Det verdimessige og juridiske grunnlaget for spesialpedagogisk arbeid og det offentlige mandatet, herunder begreper som taushetsplikt, medbestemmelse, foreldreansvar, samtykke, spesialundervisning og tilpasset opplæring.
 • Institusjonell kontekst for spesialpedagogisk arbeid. Hva som karakteriserer spesialpedagogisk praksis i barnehage og skole. Spesialpedagogens etiske ansvar.
 • Utviklings- og læringsteorier og relevante didaktiske modeller. Ulike kognitive lærevansker og konsekvenser for opplæringa.
 • Testprofiler ¿ hvordan tester er bygd opp, tolkning og mulig tiltaksutforming
 • Forskning om spesialpedagogisk praksis; organisering, arbeidsmetoder og resultater. Herunder betydningen av praktisk-estetiske fag i spesialpedagogisk arbeid.
 • Forholdet mellom spesialpedagogikk og allmenn tilpasset opplæring. Inkluderende læringsmiljø. Faktorer som påvirker læringsmiljø, motivasjon og selvoppfatning hos eleven.
 • Evnerike barn og unge og deres særlige læringsutfordringer.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Elev- og lærerrelasjoner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • forholdet mellom teorier knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen
 • nye forståelsesformer som kan gi grunnlag for endret didaktisk teori og praksis
 • metoder for kartlegging, planlegging av tiltak og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser (fokus på forståelse av testprofiler)
 • forholdet mellom læringsprogram og elevenes forutsetninger
 • forholdet mellom evnerike barn og unge og den spesialpedagogiske praksisen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser og for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • analysere opplæringspraksis og legge til rette for læring tilpasset barn og unges spesifikke behov, herunder alle barn og unge i opplæring.
 • vise forståelse for hvordan et læringssyn kan komme til uttrykk i praksis
 • planlegge, gjennomføre og vurdere differensiert og tilpasset opplæring for alle barn og unge innenfor rammen av en inkluderende opplæring.

 

Kompetanse

 • Studenten kan innta en kritisk, analytisk tilnærming til institusjonenes og profesjonenes rolle i samfunnet.
 • Studenten kan legge til rette for gode spesialpedagogiske tiltak ut fra en forståelse for barnet og den unges særskilte behov.
 • Studenten har kompetanse på forskning om spesialpedagogisk praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 30 timer.

Undervisningsform vil være forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og/eller godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.
 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger

Eksamen består av:

 • 4 timers skriftlig eksamen hvor kandidaten besvarer 3 av 5 oppgaver.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3030
 • Undersider