høst 2020
PED-3036 Språkrelaterte lærevansker og dysleksi - 20 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er forbehold studenter som er tatt opp på masterprogram i spesialpedagogikk.

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedområder:

 • Språktilegnelse hos enspråklige og tospråklige barn
 • Definisjoner og forståelse av språkrelaterte lærevansker og dysleksi
 • Spesialpedagogisk arbeid relatert til forebygging, og gjennomføring og evaluering av tiltak

Emnet skal bidra til å legge grunnlag for studentenes videre profesjonelle utvikling gjennom kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Emnet tilbyr ikke sertifisering for bruk av standardiserte tester på området


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse Emnet gir kunnskap og innsikt i lærevansker knyttet til språket, sett i relasjon til alderstypisk læring og utvikling, herunder

 • barnespråktilegnelse i enspråklige og tospråklige kontekster
 • innsikt i ulike definisjoner og forståelsesmåter av dysleksi og lese-/skrivevansker
 • årsaksforhold knyttet til dysleksi (herunder språklige, kognitive, nevrobiologiske og ytre, miljømessige forhold) 
 • sammenheng mellom talespråkvansker og skriftspråkvansker
 • forebygging av skriftspråkvansker; hvordan barnehage og skole kan legge til rette for barn med særskilte behov

Ferdigheter Studenten kan:

 • vurdere ulike strategier ved utredning og tiltak, samt delta i spesialpedagogisk og tverrfaglig kartlegging
 • kartlegge og analysere ulike sider ved språkvansker og dysleksi,
 • tolke resultater av kartleggingsprøver og andre observasjoner, utforme rapporter og iverksette tiltak for barn og unge med særskilte behov
 • planlegge og gjennomføre forebyggende og spesialpedagogiske tiltak på individ- og systemnivå, samt evaluere tiltak
 • utføre rådgivning overfor barnet/ungdom/voksne med språkrelaterte lærevansker
 • se den spesialpedagogiske handlingskjeden i sammenheng med andre aktører som barnets familienettverk og barnehage/skole

 

Generell kompetanse Studenten skal kunne

 • reflektere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet
 • utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen aktuelle forsknings- og anvendelsesområder                                                                                 
 • reflektere over og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur
 • anvende teoretiske kunnskaper på praktiske problemstillinger
 • utvikle innsiktsfull forståelse for de utfordringer det å leve med språkrelaterte lærevansker byr for barnet selv og dets omgivelser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over 3 samlinger. Undervisningsformene vil bestå av forelesninger, seminarer og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse på 80 prosent av all undervisning

Eksamen består av hjemmeoppgave over oppgitt tema. Omfang på ca. 3500 ord eller 10 sider med pt 12 og linjeavstand 1,5. Besvarelsen skal forsvares muntlig. Muntlig eksamen er justerende.

Det gis bokstavkarakterer fra A til F, der F er ikke-bestått.

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-3036
 • Undersider