høst 2020
PED-3038 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet master i spesialpedagogikk. Emnet er forbehold studenter på programmet og kan ikke tas som enkeltemne.

Det kreves gyldig politiattest før studenter kan gå ut i praksis.  


Studiepoengreduksjon

PED-3037F Spesialpedagogisk refleksjon og praksis 10 stp
PED-3037 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike måter å observere og kartlegge individers læringsmiljø og læringsforutsetninger. Studentene gjøres kjent med den spesialpedagogiske tiltakskjeden, og samarbeidet mellom de ulike instanser.

På alle praksissteder vil rådgivningsvirksomhet på individ ¿ og /eller systemnivå stå sentralt. Studentene vil i sin praksis skal få erfaring med oppgaver knyttet til rådgivning, veiledning og konsultasjon på individ-, gruppe- og systemnivå. Grunnlagstenkning og perspektiver danner plattform for de ulike arbeidsmåter / metoder, og kunnskap om dette er viktig i refleksjonsprosessen rundt valg av arbeidsmåte. Studentene kan i samarbeid med veileder, gjennomføre rådgivnings- og veiledningsoppgaver. Dette kan blant annet inkludere selvstendig utredningsarbeid som grunnlag for rådgivningsarbeid, og kan også inneholde beskrivelse av tiltak.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

 • (Spesial-)pedagogisk kartlegging og rapportskriving.
 • Relevante kartleggingsverktøy.
 • Den spesialpedagogiske tiltakskjeden og lovverket bak en henvisning til PPT, BUP, Habiliteringstjenesten og/eller Statped.
 • Ulike arbeidsformer benyttet i spesialpedagogiske institusjoner, herunder også veilednings- og rådgivningsteorier.
 • Spesialpedagogisk grunnlagstenkning og perspektiver

Ferdigheter og kompetanse

Studenten kan:

 • Forstå og delta i drøftinger av innholdet i søknader og henvisninger.
 • Reflektere over, og begrunne valg av metode/arbeidsmåte i den konkrete situasjonen.
 • Delta i rådgivningsoppgaver overfor foreldre/foresatte og pedagogisk personale.
 • Samarbeide med foreldre/foresatte, fagpersonell og administrativt personale.
 • Utføre forebyggende spesialpedagogisk arbeid.
 • Kjenne prinsipper for å skrive rapport med fokus på tiltak og oppfølging.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen er delt opp i 12 dager praksisutplassering og fire samlingsdager fordelt i for- og etterkant av ordinær praksisperiode. Seminarsamlingen er obligatorisk og kan være nettbasert.

15 timer må settes av til rene veiledningstimer mellom praksisveileder og student.  Praksisukene betraktes som vanlige arbeidsuker. Studentene bør få innblikk i arbeidshverdagen på praksisstedet. De 15 veiledningstimene i praksisperioden skal konsentreres innen områder som veileder finner nødvendig. Studenten skal være aktiv i forhold til veiledningstimene og velge ut enkelte situasjoner eller problemstillinger som han/hun ønsker å ta opp.

For noen praksisveiledere kan det være nødvendig å være sammen med studenten det meste av praksisperioden. Dette kan særlig være tilfelle der det dreier seg om sårbare elever/klienter.

Praksisen kan for eksempel gjennomføres ved en Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Habiliteringstjeneste for barn og unge, Statped, spesialpedagogiske kompetansesentra, eller ved en barnehage/skole som har den nødvendige kompetanse innenfor fagfeltet.

Studenter som skal i praksis må undertegne taushetserklæring.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse på 90 % av praksis og 100 % av undervisningssamlinger.
 • 3 refleksjonsnotat på ca. 2 A4-sider hver
 • Praksisveileder har godkjent praksis på grunnlag av utfylt vurderingsskjema. Vurderingen på praksisskjema skal inneholde en vurdering av studentens ulike arbeidsformer og hvordan de ulike arbeidsformene ble knyttet til det spesialpedagogiske felt. Ved ikke godkjent praksis må ny praksisperiode avtales med praksiskonsulent.

Eksamen består av:

 • Individuell rapport på 6 sider, +/- 10%. Her skal studentene gjøre rede for erfaringer fra praksisperioden og knytte disse til relevant teori. Utgangspunktet kan for eksempel være et case, en metode, større eller mindre deler av en rådgivningsprosess mv.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F regnes som stryk/ikke bestått.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3038
 • Undersider