høst 2020
PRO-2803 Vakuumteknologi - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

ITE1832 Solcelleteknologi og vakuumteknologi 10 stp

Innhold

Emnet gir en bred grunnleggende, og til dels detaljert, innføring i vakuumteknologi.

Vakuumteknologi

- Vakuumteknologiens historie

- Enheter, nomenklatur og terminologi

- Prinsipper for ulike vakuumpumpers funksjon og bruksområder

- Prinsipper for noen vanlige forekommende vakuumbaserte prosesser innen

  fremstilling av halvlederkomponenter og metallurgi

- Vakuum bygge deler og måleinstrumenter

- Dimensjonering av pumpesystem

- Dimensjonering av enkelt vakuumsystem

- Prosessutvikling

- Restgass analyse og lekkasjesøk

- Kontaminering og vedlikehold

- Sikkerhetsaspekter


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- forstå vanlig brukt nomenklatur og enheter brukt innen vakuumteknologi.

- sammenligne ulemper og fordeler for ulike pumpeprinsipper.

- forklare vanligste prinsipper for trykkmåling i vakuum.

- forklare metodikk for lekkasjesøk.

- identifisere ulike typer av vakuum bygge deler.

- forstå hvorfor det er viktig å unngå kontaminering av produksjonsutstyr.

- lokalisere mulig miljø eller sikkerhetsmessig risiko i vakuumsystemer.

- navngi relevante tekniske standarder.

Ferdigheter:

- konvertere mellom ulike enheter.

- forstå tekniske datablad for vakuumpumper.

- velge egnede vakuumpumper for ulike vakuum baserte prosesser.

- dimensjonere et vakuumpumpesystem.

- bestemme et vakuumsystems status utfra et restgass spektrum.

Kompetanse:

- kommunisere med publikum og fagpersoner innen vakuumteknologi.

- reflektere over ulemper og fordeler med ulike vakuum pumpetyper for ulike

  prosesser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men engelsk kan forekomme. Både engelsk og norsk pensummateriale. Om emnet også tas av utvekslingsstudenter kan undervisningen foregå på engelsk om dette aksepteres av øvrige studenter.

Undervisning

Forelesninger og øvinger i form av ca. 4 økter/uke, obligatoriske innleveringer bestående av regneøvinger, designoppgaver og laborasjons oppgaver med tilhørende rapportering.

All organisert undervisning, pensumlitteratur og alt utdelt materiale er å betrakte som pensummateriale. Eksamensoppgaver gis med utgangspunkt i dette. 

Gjesteforelesninger kan forekomme.

Frivillige Quiz kan forekomme.

Audio og video av forelesninger og øvinger i klasserom blir spilt inn med Mediasite og kan følges live via nett. Linker til innspillinger blir lagt ut på Canvas.

Eksamen kan ikke avlegges i undervisningsfrie semestre.

Praksis: nei

Kvalitetssikring av emnet: Emneevaluering i form av spørreundersøkelse, evt. også via studenttillitsvalgt.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende må være godkjent for å få eksamensrett:

Minst fire (4) av fem (5) obligatoriske innleveringer bestående av tre regneøvinger, og to designoppgaver.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen á 5 timer under oppsyn.

Det gis bokstavskarakter A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen:  

Formelsamling som er vedlagt selve eksamensoppgaveteksten.  Ingen andre trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. 

Kalkulator: Alle håndholdte kalkulatorer med tomt minne ved eksamensstart og uten kommunikasjonsmulighet er tillatt.  

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått seneste ordinære arrangerte eksamen i emnet. 

Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt. 

Eksamensspråk: Norsk. Utvekslingsstudenter kan få eksamensteksten på engelsk om dette varsles minst 4 uker i forveien.  


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PRO-2803