Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

REL-3050 Teori og metode III - 20 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne. For opptak til emnet se opptakskrav til studieprogrammet.

Det søkes studierett til enkeltemner kode 9371. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du søker opptak til.

Innhold

Fordypning i religionsvitenskapelig teori og metode. Fokus er rettet mot nyere teorier og metoder innen religionsvitenskapen og søker dermed å skjerpe den kritiske refleksjonen og skape økt vitenskapsteoretisk bevissthet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • nyere teori- og metodeutvikling innen religionsvitenskapen

Ferdighet

Studenten kan:

  • reflektere kritisk over samtidens teori- og metodeutvikling

Kompetanse

  • økt vitenskapsteoretisk bevissthet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av ca. 24 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperiode. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Skrive en bokanmeldelse eller en omtale av et sentralt tema i pensum. Lengde: 5 sider (ca. 2500 ord).

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 16.11.2020 innlevering 23.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg

Bjørn Ola Tafjord


Professor i religionsvitskap
Telefon: +4777645289 bjorn.tafjord@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no