Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 - 10 stp

Sist endret: 13.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet anbefales for studenter som senere vil ta emner på 1000- og 2000- nivå i russisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Dette er et introduksjonskurs i russisk som gir en oversikt over moderne russisk ordforråd, grammatikk og uttale.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • kunnskap om det det russiske alfabetet
 • Kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk, bl.a. bøyning av substantiv, adjektiv og verb
 • et grunnleggende ordforråd

Ferdigheter

Studentene kan:

 • føre enkle samtaler på russisk
 • skrive enkle tekster på russisk
 • oversette enkle tekster til og fra russisk
 • lese enkle tekster på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser gjennom hele semesteret. Det kan bli aktuelt å bruke språklaboratorium i forbindelse med muntlige øvelser. Studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelsesoppgaver ukentlig i de siste 2/3 av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gejnnomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen

 • 70 % oppmøte på undervisningen.
 • 70 % av oversettelsene må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen.
 • 70% av grammatikkøvelsene på Canvas må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen
 • Studenten må være tilstedet på en filmvisning i løpet av semesteret.

Eksamen består av:

 • en skriftlig eksamen på 4 timer (50%)
 • en muntlig eksamen (50%)

Skriftlig eksamen består i oversettelse av ukjent tekst (fra russisk til norsk og fra norsk til russisk) og grammatikkspørsmål. Oversettelses- og grammatikkdelen teller likt, og begge deler må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått.

Muntlig eksamen består av følgende: i) lesing av ukjent russisk tekst ii) oversettelse av ukjent tekst til norsk iii) samtale på russisk

Det gis en samlet karakter for emnet. Muntlig og skriftlig eksamen teller likt. Både muntlig og skriftlig eksamen må være bestått for at emnet som helhet skal være bestått.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 02.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp


Kontakt
IMG_4900.JPG

Astrid Mellem Johnsen


Studiekonsulent for samisk og russisk
Telefon: +4777620939 astrid.m.johnsen@uit.no

Bjørgve, Elena


Universitetslektor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777644379 elena.bjorgve@uit.no