høst 2020
RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Forkunnskapskrav: RUS-1001 Russisk grunnkurs 2


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Innhold

Emnet består i arbeid med russiske tekster av middels vanskelighetsgrad og forelesninger/øvelser i grammatikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om sentrale grammatiske konstruksjoner i russisk
 • forståelse for ulike tekstgenre
 • utvidet ordforråd relatert til ulike genre og situasjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive tekster på russisk
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk
 • lese sakprosa og skjønnlitteratur på russisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen begynner etter at studentene er kommet hjem fra studieopphold i Petrozavodsk (ca. uke 40), og omfatter undervisning i grammatikk og tekstarbeid. Det gis skriftlige grammatikkøvelser ukentlig, og i forbindelse med tekstarbeidet får studentene muntlig praksis.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % oppmøte på undervisningen.
 • 70 % av grammatikkøvelsene må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen.
 • I forbindelse med tekstarbeidet skriver hver student et kort essay (150-200 ord). Første utkast leveres i 4. undervisningsuke, endelig versjon i 7. undervisningsuke. I 8. undervisningsuke holder hver student en fem minutters muntlig presentasjon for klassen basert på essayet.

Eksamen består av:

 • En skriftlig prøve på 3 timer som omfatter oversettelse av pensumtekst til norsk og spørsmål om grammatikk i tilknytning til teksten.

I vurderingen teller oversettelse 30 % og grammatikk 70 %.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1025
 • Undersider