Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

RUS-2021 Media og mediespråk i dagens Russland - 10 stp

Sist endret: 13.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for bachelorstudiet i russisk; russlandsstudier; og studieretning russisk i lektorutdanningen, trinn 8-13.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en forutsetning for å kunne følge kurset at studentene har leseferdigheter i russisk på et relativt godt nivå. Det anbefales derfor at studentene som tar emnet har bestått eksamen i RUS-1025 Russisk grammatikk og tekst.

Innhold

Emnet gir en oversikt over den aktuelle russiske mediehverdagen fra presse via kringkasting til nettbaserte media. På denne bakgrunn gis det innsyn i de ulike, aktive språklige og retoriske sjangre i det russiske mediebildet. Det arbeides praktisk med et bredt spekter av russiske sakprosatekster (skriftlige og muntlige) av normal vansklighetsgrad, fra vitenskapelig sakprosa, via kronikker og debattinnlegg, essays og kommentarartikler til aktuelle nyhets- og debattprogrammer, internettfora og blogger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • Overblikk over dagens russiske mediebilde og dets ulike uttrykksformer
  • Kjennskap til aktuelle stiler, sjangre og virkemidler i russisk sakprosa, journalistikk og debatt

Ferdigheter:

Studentene kan:

  • orientere deg i samtidens russiske mediebilde.
  • arbeide selvstendig med -og hente ønsket informasjon fra- de fleste typer tilgjengelige kilder, samt å vurdere kildenes kontekst, sjangertrekk og grunnleggende retoriske virkemidler
  • lese, forstå, oversette, vurdere og identifisere ulike typer russiske skriftlige og muntlige medietekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, engelsk og russisk. Eksamensspråk er norsk og  russisk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, praktisk tekstarbeid, øvelser og diskusjon.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav skal være gjennomført og godkjent senest 3 uker før eksamen:

  • Ett skriftlig sammendrag på norsk av pensumtekst med en kort kommentar til tekstens kontekst, stil og virkemidler. Sammendrag med kommentar skal være på minimum 2 standardsider. Tekstene velges i samråd med faglærer.
  • To oversettelser av pemsumtekst til norsk med en kort kommentar til tekstens innhold, kontekst og virkemidler. Tekstene velges i samråd med faglærer.

Eksamen består av:

  • En 4-timers skriftlig skoleeksamen. Kandidaten skriver et referat på norsk av en ukjent tekst og redegjør kort for sjanger, virkemidler og kontekst. Et kortere utdrag fra teksten oversettes til norsk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 09.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Andrei Rogatchevski

Rogatchevski, Andrei


Professor russisk litteraturvitenskap
Telefon: +4777644232 andrei.rogatchevski@uit.no

IMG_4900.JPG

Astrid Mellem Johnsen


Studiekonsulent for samisk og russisk
Telefon: +4777620939 astrid.m.johnsen@uit.no

DSCN1302-3-.jpg

Yngvar B. Steinholt


Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur
Telefon: +4777644774 yngvar.steinholt@uit.no