høst 2020
RUS-2022 Mediespråk i bruk - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Obligatorisk emne for bachelorstudenter i russisk, valgemne for bachelorstudenter i russlandsstudier 5. semester (2000-nivå).

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Søknadskode: 9199 -  Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. 

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en forutsetning for å kunne følge kurset at studentene har leseferdigheter i russisk på et relativt godt nivå. Det anbefales derfor at studentene som tar emnet har bestått eksamen i RUS-1025 Russisk grammatikk og tekst.


Innhold

Emnet supplerer emnet RUS-2021 Media og mediespråk i dagens Russland. Mens RUS-2021 gir innsyn i de ulike, aktive språklige og retoriske sjangre i det russiske mediebildet, ligger hovedfokuset i RUS-2000 på den praktiske komponenten der studenter lærer å lage egne mediatekster på russisk. I løpet av semesteret får studenter prøve seg som forfattere av fire mediasjangre: intervju, oversikt over siste nyheter, annonse/anmeldelse og op-ed (kommentar, «письмо в редакцию»). Som et alternativ får de muligheten til å lage egen videoblogg med veiledning av spesialister. 

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • overblikk over de viktigste uttrykksformene til dagens russiske mediebilde
 • kjennskap til aktuelle stiler, spesielle uttrykk og grammatiske konstruksjoner i russisk journalistikk og debatt.

Ferdigheter:

Studentene kan:

 • arbeide selvstendig med de fleste typer tilgjengelige kilder
 • lage ulike typer russiske skriftlige og muntlige medietekster og ta intervjuer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av en dobbelforelesning/seminar i 13 undervisningsuker (26 timer).

Undervisningen er basert på fire sjangre: intervju, oversikt over siste nyheter (nyhetsartikkel), annonse/anmeldelse, op-ed (kommentar/ «письмо в редакцию»). Hvert tema får 3 undervisningsuker, siste undervisningsuke er dedikert til presentasjoner av studentenes prosjekter.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Være til stede på minst 70% av undervisningen
 • Levere inn 4 skriftlige oppgaver (intervju, oversikt over siste nyheter, annonse/anmeldelse, op-ed)
 • Velge et tema for eget prosjekt (som skal godkjennes av undervisere) og forberede en presentasjon med en av de fire sjangrene som utgangspunkt.

Eksamen består av:

 • En hjemmeeksamen hvor studentene skriver (eller filmer, maks. 7 min) sitt eget prosjekt (intervju, oversikt over siste nyheter, annonse/anmeldelse, op-ed).

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2022
 • Undersider