høst 2020
SIK-1507 Samfunnssikkerhet - 10 stp

Sist endret: 04.03.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i grunnleggende begreper innen samfunnssikkerhet, security, sikkerhetsteori samt nasjonal og internasjonal risikohåndtering. Ulike sikkerhetsteorier presenteres og brukes i analyse av case. Risk governance på internasjonalt nivå vil presenteres. HMS, internkontroll, plan og bygningsloven vil også belyses. 

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om de viktigste begrepene og elementene innen norsk samfunnssikkerhetsarbeid.
 • har kjennskap til hvordan ulike myndigheter og virksomheter har en rolle i samfunnssikkerhetsarbeid.
 • har kunnskap om HMS/internkontroll og lover som har relevans i arbeidet med samfunnssikkerhet.
 • har kunnskap om sentrale sikkerhetsteorier som gir basis for videre studier innen samfunnssikkerhet.
 • Har innsikt i internasjonal forskning på fagfeltet.

Ferdigheter

Studenten …

 • forstår relevansen av lover og regler som rammeverk for samfunnssikkerhet.
 • forstår og kan jobbe med arbeidskrav til HMS, Internkontrollforskriften og Plan- og bygningsloven.
 • kan ta i bruk sikkerhetsteori i arbeid i ulike typer organisasjoner.
 • har trening i å presentere fagstoff.

 

Kompetanse

Studenten …

 • kan tilegne seg kompetanse gjennom å innhente informasjon fra kvalitetssikrede kilder og utøve evne til kildekritikk. 
 • evner å reflekter over utfordringer og dilemmaer innen fagfeltet samfunnssikkerhet.
 • har erfaring med å bruke teori i analyse av empiri og kan bruke dette i ulike typer situasjoner.
 • har oppøvet evnen til samarbeid og å jobbe med tidsavgrensede prosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning som inngår i tre samlingsuker. Forelesninger. Gruppearbeid med to obligatoriske arbeidskrav med vurdering bestått/ikke bestått. Der et av arbeidskravene er gruppevis presentasjon på et miniseminar med presentasjon av studenter. Veiledning.

Forelesninger: Obligatorisk oppmøte tilsvarende minst to av tre samlinger.


Eksamen

Eksamen: 1 ukes hjemmeekesamen som teller 100%.

Bokstavkarakter A - E, F - stryk

Arbeidskrav: To obligatoriske arbeidskrav som jobbes med mellom samlingene. Vurdering bestått / ikke bestått. Et arbeidskrav er gruppebasert med presentasjon i plenum og det andre er en individuell 10 siders oppgave, for at studenten skal få individuell skrivetrening.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1507
 • Undersider