høst 2020
SIK-2501 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse - 10 stp

Sist endret: 30.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Modul 1 Risikobegrepet

 • Historikk
 • Standardisering
 • Styring

Modul 2 Konsekvenser og risikostyring i et samfunnsperspektiv

 • Relevant lovverk
 • Myndigheter
 • Roller
 • ROS

Modul 3 Risiko i et virksomhetsperspektiv

 • Tapsfilosofi og resultatstyring
 • Internkontroll - internkontrollforskriften
 • Organisasjonslære
 • Styringssystemer

Modul 4 Risikoidentifisering og risikostyring

 • Begreper og teknikker
 • Avgrensning og akseptkriterier
 • Virkemidler
 • Kvalitative og kvantitative metoder og verktøy

Modul 5 Normerte systemer (ISO 9000 og 14000, EMAS-Eco-management and Audit Sceme, ALARP mm)

 • Risko begrepet, positiv og negativ risko
 • Risikoanalyse - identifisering av risiko (NS 5814 'krav til risikoanalyser' - NS 31010 'Risikoavaluerings metoder')
 • Evaluering av risiko
 • Risk Managers oppgaver - ISO 31000 'Risk Management'
 • JIS q 2001:2001 'Guidelines for development and implementation of risk management systems' (Japan)
 • Etablering av sammenhenger, risikopolitikkk og risikomål
 • PC baserte simuleringsmodeller for risiko
 • 'Human factor' - den menneskelige faktor
 • Akkreditering

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kjenne til grunnleggende kravstillinger for styring i samfunnsplanleggingen, med vekt på konsekvenstenking, risiko og sårbarhetsanalyser, og roller.
 • Kjenne til de viktigste styringskriteriene for risiko i viktige næringer, samt viktige sertifiseringsordninger.
 • Kjenne til grunnleggende teknikker og terminologi for virksomhetsstyring og risikoanalyser, inklusiv normerte systemer som ISO mm.

Ferdigheter:

 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og faglige instanser innen emneområdene.
 • Anvende relatert terminologi, anvende resultater fra analyser.
 • Kunne relatere problemstillinger til grunnleggende nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk vedrørende mulig risiko som følge av endringer eller hendelser.

Kompetanse:

 • Selvstendig vurdering av mulig risikoøkning knyttet til endringer i naturlige eller industrielle faktorer, eller endret regional aktivitet i forhold til forventede faktorer.
 • Koordinering av nødvendige analyse- og ekspertinnsats for å fastlegge mulige konsekvenser og potensialer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Plenumsforelesninger, nettundervisning, selvstudium, inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske øvingsoppgaver), som må være godkjent før oppmelding til avsluttende eksamen.

Eksamen

Arbeidskrav: Inntil 2 arbeidskrav i grupper, en gruppe skal normalt bestå av inntil 5 personer. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Det tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen for  studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres normalt i Harstad.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2001 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse 10 stp
BIB2001 Risiko og risikostyring 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal | Annet |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2501