høst 2020
SIK-2508 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) - 10 stp

Sist endret: 04.03.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIB2006 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) 10 stp

Innhold

 • farlige stoffer: definisjoner og klassifisering
 • veitransport - ADR
 • annen transport
 • nasjonale og internasjonale forskrifter og avtaler (Klif, DSB, EØS og utenfor EØS) inklusiv utviklingsretninger
 • regelverk angående eksplosive stoffer
 • sikkerhet på oljeinstallasjoner - nasjonal og internasjonal beredskap


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal etter endt studium ha kunnskaper om håndtering av farlig gods (Hazmat), kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer, foruten forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking.

 • farlig gods: ulike klassers egenskaper og farepotensialer - transport, lagring og bruk
 • regelverk og regelverksutvikling for området farlig gods og farlige stoffer
 • nasjonalt og internasjonalt regelverk og avtaler for flytting av farlige stoffer
 • organisering av beredskap nasjonalt og internasjonalt innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • anvende relatert terminologi, samt finne relevant informasjon
 • kunne vurdere og henvise til informasjon og faglige instanser innen fagområdet
 • finne frem til nasjonalt lov- og regelverk
 • kunne ulike funksjoner innenfor fagområdet, både i forbindelse med utarbeidelse av beredskapsplaner, samt faglig rådgivning og tilsyn

Kompetanse:

 • kjennskap til lover og regelverk innenfor fagområdet
 • forståelse for oppbygging av nasjonal og internasjonal beredskap innenfor fagområdet
 • grunnleggende kompetanse for sikkerhetsvurdering i håndtering av farlig gods og farlige stoffer
 • kompetanse innen ADR/RID (internasjonalt regelverk som regulerer transport av farlig gods på jernbane og vei)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Inntil to arbeidskrav (obligatoriske oppgaver). Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i grupper på inntil 3 personer, over 7 dager. Det gis bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2508
 • Undersider