høst 2020
SIK-2509 Praktisk prosjektledelse - 10 stp

Sist endret: 04.03.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BIB2016 Praktisk prosjektledelse 10 stp

Innhold

Det vektlegges at kandidaten skal kunne anvende ulike prosjektverktøy for å starte, planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt. Noen sentrale spørsmål i emnet er:

 • Hvilke særtrekk har prosjektledelse som fagområde og arbeidsform?
 • Hvilken strategisk betydning har prosjekter for en virksomhet?
 • Hvilke krav stilles til prosjektledere og hvilken type kompetanse skal til for å fylle denne rollen?
 • Hvilke forhold må tas i betraktning når et prosjekt skal organiseres?
 • Hvilke virkemidler kan en bruke for tids- og aktivitetsplanlegging av et prosjekt?
 • Hvordan håndtere usikkerhet og risiko i et prosjekt?
 • Hvordan avslutte og evaluere et prosjekt for å sikre læring og overføring av prosjekters resultater?
 • Hvilken betydning har konteksten for prosjektgjennomføring?


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen prosjektledelse.

Kandidaten kjenner til sentrale prosesser i et prosjekt fra initiering til planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering.

Kandidaten har kunnskap om tradisjonelle og nyere metoder og verktøy innen prosjektledelse.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Kandidaten har kunnskap om fagområde prosjektledelse sin historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter:

Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer i prosjektarbeid.

Kandidaten kan reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og tilpasse denne under veiledning.

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.

Kandidaten kan anvende prosjektfaglige begreper, metoder, teknikker og verktøy for planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av et prosjekter.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha innsikt i prosjektledelse, prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.

Kandidaten har innsikt i relevante prosjektfaglige problemstillinger.

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Kandidaten kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.

Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjon i prosesser knyttet til prosjektledelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet gjennomføres med 40 undervisningstimer over to semester. Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt.

Eksamen

Arbeidskrav: Individuelt og i gruppe. Vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Nærmere kriterier vil bli gitt. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen: 1 ukes individuell hjemmeeksamen. Det gis karakter fra A - E, F - stryk. Besvarelsen skal ha et omfang på 2500-3000 ord. Nærmere kriterier vil bli gitt.

Det gis kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2509
 • Undersider